Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 oktober 2014

Hogere kwaliteit raadsvoorstellen nodig

D66 heeft met een motie meer aandacht gevraagd voor het raadsperspectief bij het opstellen van raadsvoorstellen.

Raadsvoorstellen moeten alle informatie bevatten die raadsleden nodig hebben om hun kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren. De daaruit voortvloeiende raadsbesluiten eenduidig, compleet en helder geformuleerd moeten zijn, om duidelijk te zijn voor de inwoners.

Wat moet beter?

Raadsvoorstellen vermelden niet of het een wettelijke, medebewinds- of autonome taak betreft, zijn niet altijd helder over maatschappelijk doel, beoogd resultaat en mogelijke effecten. Ze vermelden niet standaard of burgerparticipatie van toepassing is en hoe uitgevoerd. Veelal belichten de raadsvoorstellen de voordelen van de gekozen oplossing, maar bieden ze geen inzicht in de nadelen, noch de voor- en nadelen van alternatieve beleidskeuzes. De raadsvoorstellen bevatten sinds het D66 initiatief drie jaar geleden een communicatie paragraaf, maar die zijn vaak zeer summier gevuld. Raadsvoorstellen hebben niet standaard aandacht voor duurzaamheid en privacy van gegevens. Ze benoemen veelal wel financiële en juridische risico’s, maar niet kwantificeren voor een goede afweging. Personele en integriteits-risico’s worden weinig belicht. Beheersmaatregelen voor de risico’s ontbreken.

Dit is een hele lijst gebaseerd om de raadsvoorstellen sinds het aantreden van de nieuwe raad in maart. D66 vindt het heel belangrijk dat de raad in staat gesteld moet worden om een gedegen eigen afweging te maken en heeft het college verzocht hier werk van te maken. De raad nam de motie bijna unaniem aan.