Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 oktober 2014

Geheimhouding van stukken is soms noodzakelijk

Het lijkt wellicht wat vreemd dat D66 Bloemendaal, een partij die transparantie hoog in het vaandel heeft staan, het in bepaalde gevallen toch eens is met de keuze van het college om stukken geheim te houden.

Hoe zit dat nou?

De gemeente doet vaak zaken met bedrijven. Die bedrijven komen dan met offertes, die de gemeente vervolgens geheim houdt. Dat is vastgelegd onder meer in de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Deze wet regelt wanneer overheidsdocumenten openbaar gemaakt moeten of mogen worden, maar ook welke documenten juist niet openbaar gemaakt mogen worden. Dit is het geval als het belang van private partijen (personen of bedrijven) in het geding is. Bij een aanbestedingstraject is dat laatste zeker het geval. Als een bedrijf een offerte uitbrengt aan de gemeente, staat daar namelijk vaak waardevolle informatie in voor de concurrent zoals uurtarieven, kostprijzen, specifieke aanpak. Het is niet gepast als de overheid die informatie openbaar zou maken en daarmee de concurrentieverhoudingen zou beïnvloeden. Voor meer informatie hierover, kijk op www.overheid.nl bij Gemeentwet, artikel 25 en bij WOB, artikel 10, lid 1 en 2.

Als het college besluit stukken om bovengenoemde redenen geheim te houden maar wel ter beschikking te stellen aan de gemeenteraadsleden ten behoeve van de controlerende rol, dan  dient de gemeenteraad om dat in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen. Het is aan dezelfde raad om die geheimhouding eventueel op te heffen. Dat kan natuurlijk alleen maar als de raad daarmee de Wet Openbaarheid Bestuur niet overtreedt!

In de raadsvergadering van 23 oktober staat een besluit geagendeerd over bekrachtiging door de gemeenteraad van het collegebesluit om de offertes van de bouwbedrijven geheim te houden. Dit is een technisch besluit over het gemaakte bezwaar door 2 gemeenteraadsleden. Gezien bovenstaande uitleg kunnen wij ons niet vinden in de beweegredenen van het bezwaar van PvdA en Liberaal Bloemendaal. Wij willen immers niet dat bedrijfsgegevens. die aan de gemeente vertrouwelijk zijn verstrekt, op straat komen te liggen. Overigens heeft Liberaal Bloemendaal de offertes wel mogen inzien, na een belofte om de inhoud geheim te houden. In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad vinden wij dat een prima oplossing.

Verder wil D66 een heldere procedure rond geheimhouding en openbaarmaking van stukken. Er moet een duidelijke motivatie zijn voor geheimhouding conform de wettelijke richtlijnen en een procedure voor openbaarmaking in de toekomst. Alles is openbaar, tenzij…