Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 juli 2014

Vragen aan de burgemeester

De gemeenteraad van Bloemendaal is op donderdagavond 31 juli in spoedzitting bijeen naar aanleiding van het tv-programma Een Vandaag. Burgemeester Ruud Nederveen van onze gemeente wordt beschuldigd van oplichting, intimidatie en monddood maken van de lokale pers.

Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal neemt als eerste het woord tijdens de raadsvergadering en noemt het “zware woorden die uniek zijn in berichtgeving over een lokaal bestuurder.”
Hij vervolgt: ” De impact van het tv progamma is groot. Elk raadslid kan dit beamen in deze zaal. Raadsleden moeten uitleggen hoe het kan dat het zover is gekomen. Centraal staat berichtgeving in de lokale media over een langdurige strijd tussen het gemeentebestuur en eigenaren van het Overveense landgoed Elswoutshoek.  Zowel het Haarlems Dagblad als Weekblad Kennemerland-Zuid zegt bezoek te hebben gehad van een ingehuurde communicatiemedewerker, die invloed probeerde uit te oefenen op de berichtgeving van de kranten. D66 staat voor de persvrijheid in Nederland en twijfelt er niet aan dat de burgemeester van Bloemendaal daar ook voor staat. Toch geven de media het idee dat de gemeente daar anders over denkt.
D66 heeft daarom een aantal specifieke vragen aan de burgemeester:
Hoe verklaart de burgemeester deze berichtgeving over het beinvloeden van de pers.
Iedereen beïnvloedt de pers. Dat moet een normaal spanningveld zijn.
Waarom heeft de burgemeester ontkend dat de gemeente contact heeft gezocht met de media over de berichtgeving over Elswouthoek? Volgens D66 heeft er wel een bezoek plaatsgevonden.
Hoe kijkt de burgemeester terug op dit bezoek? Al snel heeft de heer Vader aangegeven dat hij het bezoek onprettig vond. Wat heeft de burgemeester gedaan om dit gevoel bij de heer vader weg te nemen? En hoe ziet de burgemeester terug op de periode waarin de afdeling communicatie specifiek contact is gaan zoeken met de locale pers.
Het effect op het weekblad, dat financieel deels afhankelijk is van de gemeente Bloemendaal, is duidelijk, stelt de heer Vader.
Een persoonlijk bezoek van een medewerker van de afdeling communicatie aan het weekblad is een direct signaal. De gemeente is een grote adverteerder. Hoe heeft de burgemeester gezorgd dat dit effect geen rol speelt bij de berichtgeving over Elswoutshoek?
Naast het monddood maken van de lokale pers, wordt Burgemeester ook beschuldigd van oplichting. Nederveen zou in het verleden een verbouwing te laat hebben betaald en als belastingadviseur klanten hebben benadeeld. De verklaring hierover heeft D66 gezien. De interesse van D66 gaat niet uit naar wat er in het verleden gebeurd is. Wel wil D66 van de burgemeester weten of hij recent contact heeft gehad met de mensen die in de uitzending naar voren zijn gekomen en hoe dit contact door de burgemeester is ervaren. Als er geen contact is geweest zouden wij graag de reden daarvan willen weten.
De burgemeester zelf wilde niet voor de camera reageren kwam in de uitzending naar voren. D66 wil graag weten waarom de burgemeester niet in de uitzending wilde reageren en of hij dat achteraf nog steeds de juiste keuze vindt.
Het landgoed Elswoutshoek is deel de reden dat wij vanavond dat vanavond bij elkaar zijn. Het dossier is deels in handen van de burgemeester. Hoe kan het dat de u als burgemeester die boven de partijen zou moeten staan steeds weer onderdeel bent geworden van het conflict.
Ondanks alle commotie staat D66 nog steeds achter de genomen raadsbesluiten met betrekking tot het landgoed Elswoutshoek en het huidige bestemmingsplan.”

Andere fracties stelden nog enkele aanvullende vragen en de oppositie kwam met een motie met aanvraag voor gesprek met Commissaris van de Koning over een mogelijk verstoorde relatie tussen burgemeester en raad. Na schorsing heeft de burgemeester de vragen beantwoord.

Na een schorsing voor fractieberaad is de reactie van de D66-fractie daarop als volgt:

Doel van de contacten met de journalisten was een betere band bereiken met de journalisten. Is dit doel gehaald? De burgemeester stelt van wel. D66 is van mening dat dit niet gehaald is en neemt de burgemeester als direct verantwoordelijke dit kwalijk. Dat wij deze mening hebben komt door de recente artikelen in het HD. De burgemeester had nazorg moeten geven toen het beeld kwam dat de verbetering niet is gehaald. HD zegt dat zelf, uit eigen hand en uit hand van de heer Vader. Voor de inwoners is het imago van Bloemendaal geschaad.
In de antwoorden over het waarom van de mediacontacten in de brief gaf de burgemeester aan dat het verkeerd was opgeschreven dat er geen bezoek is geweest. De woorden “verkeerd opgeschreven” vind D66 niet passend als verklaring van een fout. D66 had op het verkeerd voorlichten van de raad sterkere afstand nemen van de fout verwacht. In een raadsbrief moeten we kunnen vertrouwen op zorgvuldig informeren van de raad.


Een onafhankelijke rol van de burgemeester in het dossier Elswouthoek is een belangrijk punt voor ons. De burgemeester heeft niet aan kunnen geven hoe hij deze kan behouden of weervinden.


Over de te formele benadering in de brieven stelt de burgemeester dat dit verbetering behoeft. Prima, maar D66 vraagt zich af, wanneer we dat gaat zien. Het is geen nieuwe feedback. De brief aan de raad van 18 juli laat nog geen enkele verbetering zien .


De burgemeester gaf aan dat hij voornemens is contact op te nemen met de beide dames die in de uitzending van Een Vandaag hun gram uitten. D66 vind dat te laat. De burgemeester heeft hier ruimschoots de tijd voor gehad na de uitzending van RTV-NH en is nogmaals verbaasd dat de burgemeester die niet eerder gedaan heeft voor zichzelf en voor het aanzien van de gemeente.


Concluderend is de fractie niet tevreden met de antwoorden en steunt de motie voor een gesprek met de Commissaris van de Koning over een mogelijk verstoorde relatie tussen burgemeester en (een groot gedeelte van) de gemeenteraad.

De motie werd met 6 tegen 10 stemmen verworpen.