Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 april 2014

D66 wil met VVD en GroenLinks aan tafel

Een coalitie van VVD, GroenLinks en D66 kan nader onderzocht worden

De verkiezingsuitslag heeft de politieke verhoudingen in de gemeente Bloemendaal behoorlijk gewijzigd, daarom is een zorgvuldige verkenning van mogelijke coalities belangrijk. “D66 heeft twee uitgangspunten bij de coalitievorming: we willen een stabiele coalitie van maximaal drie partijen met een stevige meerderheid in de raad,” stelt Jerker Westphal, fractievoorzitter, “daarbij gaan we uit van overeenkomsten in de verkiezingsprogramma’s. Een liberale alliantie ligt voor de hand gezien de verkiezingsuitslag, maar ook een coalitie met GroenLinks is wat ons betreft mogelijk.”

Na de verkiezingsuitslag op 19 maart begonnen er in Bloemendaal twee sporen van coalitiebesprekingen. Ten eerste voerde de VVD, als grootste partij, verkennende gesprekken met alle partijen. Alleen Liberaal Bloemendaal (LB) is niet op de uitnodiging ingegaan. Op 24 maart publiceerde de VVD een verslag op de website met als conclusie dat er twee coalities nader onderzocht kunnen worden: VVD-LB-D66, en VVD-D66-GL. De VVD wacht nu even af tot andere partijen bereid zijn tot verder overleg.

Ten tweede zijn de winnaars Liberaal Bloemendaal, D66 en GroenLinks in gesprek gegaan. Gespreksonderwerpen waren de verkiezingsuitslag, het benodigde vertrouwen voor een coalitie en de mogelijke combinaties. Op 25 maart berichtte Liberaal Bloemendaal dat ze deze gesprekken wilde vervolgen, maar GroenLinks haakte af. Redenen hiervoor zijn de politieke stijl van Liberaal Bloemendaal, het feit dat LB de OZB-verhoging wil terugdraaien en gebrek aan overige inhoudelijke standpunten. Daarop schortte Liberaal Bloemendaal de activiteiten voorlopig op.

D66 bevond zich vervolgens in een situatie waarbij meerdere partijen niet met elkaar wilden praten. Daar hebben we moeite mee. Veel kiezers willen dat er iets verandert in Bloemendaal, maar dat gaat alleen als de partijen vanuit de verkiezingsuitslag en de programma’s met elkaar een nieuwe start maken. In de politiek moet je over je eigen schaduw heen kunnen springen. Met veel nieuwe frisse mensen in de raad zou dat mogelijk moeten zijn. D66 heeft daarom op 30 maart aan Liberaal Bloemendaal gevraagd ook met VVD gesprekken te voeren. Dit heeft bij LB helaas niet geleid tot wijziging van dat standpunt.

D66 is zeer teleurgesteld in de weinig constructieve houding van LB, waardoor een brede liberale coalitie niet mogelijk is. D66 verwacht van een verantwoordelijke partij dat je op zijn minst een gesprek voert met de grootste partij om recht te doen aan de verkiezingsuitslag.

D66 is nu van mening dat een coalitie van VVD, GroenLinks en D66 nader onderzocht moet gaan worden en heeft VVD en GroenLinks daarvoor uitgenodigd. De onderhandelaars namens D66 zijn Jerker Westphal en Conny van Stralen.

Verloop van besprekingen:

  • 19-23 maart: VVD (grootste partij) heeft gesprekken met alle partijen (behalve LB).  Verslag op de VVD-website
  • 23 maart: Gesprek D66 en GL over mogelijkheden van verkiezingsuitslag
  • 24 maart: LB heeft gesprekken met GL en D66 over verkiezingsuitslag, benodigd vertrouwen en mogelijke coalities.
  • 25 maart: LB bericht dat ze gesprekken wil vervolgen en GL meldt tegengestelde conclusie uit gesprek. LB schort daarmee coalitievormende activiteit op.
  • 26 maart: D66 en GL verkennen opnieuw situatie en bespreken eerste inhoudelijke punten.
  • 30 maart: D66 en LB hebben gesprek over heropening verkenning met grootste partij zonder succes.
  • 1 april: D66 nodigt VVD en GL uit voor nader onderzoeken coalitie.