Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2014

D66 krijgt toezegging nieuwe zorgtaken

In de eerste raadsvergadering van 2014 begon de Bloemendaalse raad fris aan het staartje van haar zittingstermijn. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen waarna een nieuwe ploeg zich gaat buigen over vier spannende jaren. De samenstelling van de nieuwe raad woelde duidelijk bij tijd en wijlen in de achterhoofden van sommige politici. Degelijk debatteren wisselde zich af met geveinsd onbegrip over procedurele zaken zoals de rol van de raad ten opzichte van de rekenkamer bij de discussie over de inhuur van externen. Van dergelijke randzaken hield D66 zich verre en richtte zich met name op de inhoud van het spannendste dossier voor de komende vier jaar: de decentralisaties in het sociale domein. De AWBZ gaat over in WMO en jeugdzorg en de gloednieuwe Participatiewet komen vanaf 2015 op het bord van de gemeente. De Participatiewet is nog zo nieuw dat er nog te weinig over bekend is om concreet met de raadsleden over te spreken

Vinger aan de pols

De startnotitie die daarvoor deze donderdag klaar lag voor de raad was in de fracties uitgebreid besproken. Alle partijen vinden hem door de bank genomen heel duidelijk. “Zorgen zijn er wel. Ook bij D66,” aldus Alice Jeltes, raadslid, “Hoe kunnen wij een groot proces als dit bewaken als we niet maandelijks worden bericht over de ontwikkelingen? En hoe gaan de drie zorgloketten in Bloemendaal vanaf 2015 nou precies samenwerken?”  Op deze twee vragen gaf de wethouder D66 toezeggingen. Maandelijks wordt de raad in de commissie Samenleving bijgepraat over de ontwikkelingen in het sociaal domein. De wethouder wil dat de loketten gaan samenwerken met één strategie en één regisseur voor elke zorgvrager. De wethouder kreeg van de raad een ja, maar met de boodschap dat er flink gezwoegd en goed geïnformeerd moet worden in dit overgangsjaar.

Prestatieafspraken wonen

Ook bereikte D66 in samenspraak met alle partijen behalve de VVD een mooi resultaat voor de woningbouwcorporaties door de prestatieafspraken voor komend jaar vast te stellen. Daarbij blijft het fonds sociale woningbouw gevuld worden totdat men in 2014 weer met elkaar om tafel gaat zitten. Een goede zaak aangezien de afspraken uit het verleden daarmee worden gehandhaafd.

Weer een nuttig rekenkamerrapport

De rapportage van de rekenkamer over inhuur van externen heeft niet alleen inzicht gegeven dat Bloemendaal daarmee over het algemeen goed mee omgaat, maar ook aanbevelingen voor verbetering. “Met een motie van VVD, GL en D66 wordt de implementatie daarvan naar voren gehaald en op een dualistische manier vormgegeven,” aldus Conny van Stralen, raadslid voor D66, ” Controle moet goed verankert, maar uitvoering hoort bij college.”

Ondernemers niet verrassen met heffingen

En tenslotte was daar de precarioheffing. De niet vergunningsplichtige precario-aanslagen zijn door de gemeente in 2011, 2012 en 2013 niet opgelegd. Opeens wakker geworden wil de gemeente nu met terugwerkende kracht toch heffen bij winkeliers. Onacceptabel voor D66. Daarom is gezocht naar een ondernemersvriendelijke oplossing in dit dossier: Eerst informeren en niet over de gemiste jaren alsnog heffen. Juridisch moet dit beter bekeken worden stelt het college. Door de toezegging van de wethouder om in de commissie in februari heel duidelijk uit te leggen welke mogelijkheden de raad heeft om dit ondernemersvriendelijk op te lossen, koos D66 ervoor om haar motie hierover voorlopig nog even te bewaren.