Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 augustus 2013

Agenda ALV 4 sept. '13

Beste Democraat,
 
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 4 september 2013 in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Ingang aan de achterzijde. Aanvang om 20.00 uur. 
 
AGENDA
1.      Opening
2.      Verslag Algemene Leden Vergadering 24-9-13
3.       Secretariaat.
4.      Financiën. Decharge penningmeester.
Onze penningmeester Tim Gombault zal ons verlaten vanwege verhuizing naar Delft.
5.      Benoeming penningmeester. Arnoud de Roy van Zuydewijn is bereid de penningen te beheren.
6.      Verkiezings Commissie voor de Gemeenteraadverkiezing 2014: benoeming naast de Voorzitter (A. Jeltes) van 2 leden
7.      Gemeenteraadverkiezingen 2014. Stand van zaken verkiezings-commissie.
8.      Presentatie kandidaat lijsttrekkers/raadsleden voor de gemeenteraad verkiezingen 2014.
 
De termijn van de kandidaatstelling is per 31-7-'13 gesloten. Een lijst met de kandidaten zal in de loop van augustus worden toegezonden. De volgorde der kandidaten van deze lijst is door loting bepaald; er is geen stemadvies.

Alle leden kunnen in september via e-mail stemmen (het stembiljet wordt per e-mail gestuurd). Degenen die geen e-mail hebben zullen per post stemmen. De stemming van de lijsttrekker vindt plaats na de ALV tussen 4-9-'13 en 14-9-'13.

De uitslag hiervan zal op 17-9-'13 op de website staan. De stemming over de volgorde der kandidaat-raadsleden vindt plaats tussen 18-9-'13 en 2-10-'13. De uitslag zal binnen een week op de website staan.
 
 
9.      Verkiezingsprogramma m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Presentatie door de Permanente Programma Commissie (PPC). Bespreking van ev. amendementen.
 
Het conceptprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen zal op de website worden gepubliceerd en aan de leden worden toegezonden in augustus. Mogelijkheid voor amendementen indienen kan via e mail aan het secretariaat: (rg.vanbussel[at]telfort.nl). Bespreking der amendementen op de ALV.
 
10.  Benoeming sollicitatie commissie ev. toekomstige wethouder.
11.   Permanente Campagne Commissie (PCC)
12.  Rondvraag
13.  Sluiting.
 
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2013 in het Gemeentehuis te Bloemendaal.
 
Aanwezig: 12 leden
 
AGENDA
1.Opening
2.Verslag Algemene Leden Vergadering 24-9-12
3. Secretariaat.
4.Financiën. Decharge penningmeester
5.Discussie punt: Mogelijke samenwerking met Groen Links
 
Om diverse redenen heeft de Groen Links fractie contact met het bestuur van D66 gezocht voor eventuele samenwerking. De samenwerking in de raad verloopt goed, en bundeling van krachten zou voordelig kunnen zijn. In andere gemeenten zouden er positieve ervaringen zijn. Een mogelijke optie zou een lijstverbinding kunnen zijn. Dan is een grotere kans op een restzetel. Elke partij heeft wel een eigen programma. Het bestuur heeft toegezegd dit als discussiepunt op de ALV te brengen. De argumenten voor en tegen zullen worden gepresenteerd.
 
6. Gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Permanente Programma Commissie (PPC)/ Permanente Campagne Commissie (PCC)
7.  ‘Stand van zaken’ door de fractie.
8. Rondvraag, wat verder ter tafel komt
9.Sluiting
1. Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering
2.  Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 24-9-12 wordt goedgekeurd.
3.  Het jaarverslag van 2012 wordt voorgelezen. Zie de bijlage.
4. Het overzicht jaarrekening 2012 wordt uitgedeeld. Tevens de prognose exploitatiebegroting 2010-2017.
De vergadering wordt geschorst voor de Kas Cie ter controle van de jaarstukken. De kas Cie heeft de financiën in orde bevonden en er volgt decharge van de penningmeester.
Naar aanleiding van de financiën zijn er de volgende vragen:
Is er opvang voor ev. vervroegde 2-de Kamerverkiezingen?
Reservering van Euro 2000 voor de gemeenteraaadverkiezingen voldoende?
Advertentie campagne zinvol?
Ev. ‘bedelbrief’ naar de leden voor aanvulling?
 
 De financiën zijn gezond, en de ervaring leert dat er genoeg gereserveerd is. Zo nodig zal meer uit de reserve worden gehaald voor de verkiezingen.
De penningmeeste zoekt een opvolger per september 2013
 
5. De Voorzitter geeft een overzicht van de mogelijke samenwerkingsvormen met Groen Links. Een lijstverbinding is de enige zinvolle optie. Voordeel: meer kans op een restzetel. Dit samenwerkingsverband komt vaker voor in kleine gemeentes.
Besluit: we gaan een lijsverbinding aan, met als voorwaarde dat Groen Links hier geen politieke en/of publicitaire munt uit zal slaan. En ook D66 zal het niet publiceren.
 
6. Officiëel besluiten wij met algemene stemmen om mee te doen aan de gemeenteraadverkiezingen van 2014. Een ALV in het najaar zal beslissend zijn m.b.t. de kandidatenlijst/lijsttrekker.
PCC: we zullen samenwerking zoeken met omliggende gemeentes voor de campagne. De lijst met kandidaten zal door het bestuur worden samengesteld- een ieder die dat wil kan op de lijst- en deze wordt dan aan de ALV voorgelegd die beslist. Als de verhuizing lukt, zal Annemieke Schep ook op de lijst kunnen komen. Conny van Stralen is Voorzitter.
PPC: is druk bezig hoofdstuk voor hoofdstuk het programma in te vullen, met als sjablone die van het landelijk bureau.
Verkiezings Cie wordt benoemd: Alice Jeltes is voorzitter, met betrekking tot de administratieve zaken. Als fractie lid kan zij niet actief meedoen.
We zullen nader met D66 Zandvoort samenwerken om sterker te zijn. Ev. verenigingsfusie is mogelijk.
 
7. Jerker Westphal is nu fractie voorzitter. De renovatie van het gemeentehuis is beslist. Een aantal voortgangen en belangrijke punten van de laatste tijd worden besproken.
 
8.  Gerard Metselaar en Niek Schonebeek worden door de ALV nu tot steunfractie benoemd. Conny van Stralen heeft ambities voor het Europees parlement
 
9 Om 22.30 sluit de Voorzitter de vergadering van 27 maart 2013.
 
Bijlage
Jaarverslag 2012 D66 Bloemendaal
 
Het bestuur is in 2012 vier maal bijeen geweest. Een lid van de fractie is hierbij aanwezig. Het bestuur woont de fractievergaderingen bij.
Dit jaar zijn er  4 Algemene Leden Vergaderingen geweest.
De landelijke verkiezingen zijn naar wens verlopen. Bloemendaal heeft relatief hoog gescoord m.b.t. het aantal stemmers. Het bestuur en de Permanente Campagne Commissie hebben hiervoor diverse activiteiten ontwikkeld waaronder fietstochten, flyeren, borden, jaarmarkt en andere  verkiezingsactiviteiten. Ook zijn er amendementen ingediend op het landelijk congres.

De Permanente Programma Commissie is geïnstalleerd en actief.
De website wordt naar tevredenheid beheerd.
Er zijn ongeveer 80 D66 leden in onze gemeente.

De financiën zijn gezond, er worden gelden gereserveerd voor activiteiten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen volgend jaar zullen veel activiteit vergen m.b.t. de kandidaten lijst en het programma.

De contacten met de fractie en wethouder verlopen naar wens.
Het is een hectisch politiek jaar geweest door de landelijke verkiezingen en lokaal door de discussies over de renovatie van het gemeentehuis. Er zijn vanuit het bestuur en vanuit de leden diverse activiteiten ontwikkeld met betrekking tot dit dossier. Daarvoor is ook een extra ALV bijeengeroepen.
 
 
Robert van Bussel
Secretaris D66 Bloemendaal