Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2013

Moderne bestemmingsplannen in Bloemendaal met nokhoogte

Een warme zomeravond is het gegarandeerd in het gemeentehuis van Bloemendaal op 27 juni, al is het buiten koel. D66 start met het agenderen van een aantal punten voor na het reces: brief met vraag over definitie van moderne gezinswoning op landgoed Elswouthoek, ideaalproces gezamenlijke besluitvorming gemeenteraden Zuid-Kennemerland, informatievoorziening aan omwonenden bij verlenen omgevingsvergunningen en de businesscase voor samenwerking op ICT-gebied Heemstede en Bloemendaal.

In het vragenhalfuur komt Elswoutshoek weer voorbij, evenals diverse andere vragen, maar langer dan een half uur duurt het niet.

Vier bestemmingsplannen gemoderniseerd

Bestemmingsplan Bennebroek Oude Kern is inmiddels eigenlijk een hamerpunt voor de raad, maar omdat het proces lang heeft geduurd en er veel discussie is geweest met omwonenden en belanghebbenden, staat de raad er even bij stil. Het motto is: kwaliteit voor alles in dit gebied. De raad besluit unaniem om dit bestemmingsplan vast te stellen.

Bij bestemmingsplan Overveen worden zes technische amendementen ingediend. Nodig om de deadline te halen voor het actualiseren van bestemmingsplannen. Na een goede toelichting van het college kan D66 daarmee instemmen.

Momenteel wordt in onze bestemmingsplannen vastgelegd dat een erfafscheiding aan de openbare weg nooit hoger mogen zijn 1m20. De VVD wil naar aanleiding van reacties van inwoners een beleidsnotitie die de problematiek verder onderzoekt en regelt of en wanneer uitzonderingen in bepaalde gevallen mogelijk zijn. D66 ondersteunt deze motie omdat dit duidelijkheid geeft voor inwoners en voor de handhaving.

Ook bestemmingsplan Bloemendaal aan Zee heeft twee technische amendementen nodig. De maximale bouwhoogte voor Camping Helmgat wordt 5 meter en het maximale totale oppervlakte aan verharding voor veranda’s is 2000m2. Dit had D66 eerder in een motie al gevraagd en wordt zo doorgezet. Dit bestemmingsplan gaat de ambitieuze plannen voor het verder ontwikkelen van de badplaats mogelijk maken.

Motie bouwhoogte Helmgat

Motie jaarrondmaatvoering

Motie indeling veranda's Helmgat

D66 stelt een vraag over de toepassing van artikel 18 van de provinciale verordening over jaarrondexploitatie. Momenteel is voor Camping Het Helmgat de zomer en winterregeling van toepassing. Kampeermiddelen blijven er achter, maar de recreanten hebben geen toegang tijdens de winterperiode. Dit wordt nu niet gewijzigd in het bestemmingsplan, terwijl dit nu juist volgens onze verwachting één van de wijzigingen was. De wethouder bevestigt dat het nu goed geregeld is.

Een meningsverschil met de wethouder over het vooraf beperken van de grootte van de jaarrondpaviljoens wordt gewonnen door de raad. “D66 wil geen beperking vooraf voor de ondernemers,” stelt Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, “Ook komt er geen dubbele welstandstoets als het advies van de kwaliteitscoach al positief is geweest.”

Bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt vervolgens ook unaniem vastgesteld en daarmee is Bloemendaal de eerste gemeente in de regio met moderne bestemmingsplannen. De deadline van de rijksoverheid op 1 juli is gehaald. Van de 80 plannen in 2008 zijn er nog 7 over. Dit verschaft inwoners meer duidelijkheid, is er meer uniformiteit wat tot snellere procedures leidt bij aanvragen. Alle plannen hebben dezelfde structuurvisie als uitgangspunt. En belangrijk voor D66 is dat alle plannen nu een nokhoogte vermelden voor bebouwing. Chapeau!
De raad van Bloemendaal heeft een uitgebreide zienswijze opgesteld over de notitie Reikwijdte en Detailniveau betreffende de Duinpolderweg. Deze notitie is ter inzage gelegd door de provincie Noord-Holland. De zienswijze heeft 9 verzoeken tot het aanvullen of wijzigen van de notitie waarin de belangen van de inwoners van Bennebroek en Vogelenzang behartigd worden. Met de motie van alle partijen geeft de raad duidelijk aan wat haar mening is aan de provincie en de wethouder kan ermee verder.

Motie zienswijze Duinpolderweg

Mobiliteitsfonds nu wel geaccordeerd 

Voor de tweede keer behandeld de raad een voorstel voor het instellen van een Regionaal Mobiliteitsfonds ten behoeve van de uitwerking van de Visie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking” en een bijbehorende gemeenschappelijke regeling. In de gewijzigde regeling is de bevoegdheid van de raden aangepast. “Dit is een mijlpaal voor de samenwerking in de regio,” aldus Conny van Stralen, raadslid van D66 Bloemendaal, “ samen plannen maken en daar ook samen geld voor opzij leggen. Mobiliteit gaat over gemeentegrenzen heen.”
Met een motie voegt de raad aan de mobiliteitsdiscussie toe dat de prioriteit voor de Mariatunnel in het samenwerkingsverband verhoogd zou moeten worden in verband met de verkeerseffecten van de Duinpolderweg. De wethouder gaat dit inbrengen.

Kadernota minder rooskleurig

De Kadernota 2014 schetst de uitgangspunten en kaders voor de begroting 2014. Ook worden de onzekerheden en uitdagingen voor de financiën voor de komende jaren duidelijk beschreven. 2014 staat in het teken van een verslechterende financiële positie, maar de meerjarenbegroting blijft sluitend. De wethouder moet helaas als nieuws melden dat de vermelde ombuigingstaakstellingen van circa € 1,2 miljoen in 2016 vanwege de meicirculaire nog € 300.000 hoger worden om een duurzaam begrotingsevenwicht te handhaven. De raad stelt de kaders ongewijzigd vast en zal bij de begroting 2014 over concrete voorstellen verder praten.

Renovatie gemeentehuis

De raad vergadert vlijtig verder over het ontwerp-bestemmingsplan Overveen. Opmerkelijk is dat deze bestemmingsplan-wijziging niet alleen nodig voor de geplande verbouwing van het gemeentehuis, maar eigenlijk zelfs om de huidige vorm te legitimeren. De wijziging is op dit moment wel nodig voor de renovatie van het gemeentehuis.
Andere partijen – en tegenstanders van de renovatie – willen doen geloven dat alle Bloemendalers belanghebbende zouden kunnen zijn en hier bezwaar tegen zouden moeten kunnen maken in een uitgebreide procedure. Zo zit de wet niet in elkaar. Omwonenden zijn zeker belanghebbende. In dit geval zijn dat er slechts enkele. Deze zijn individueel geïnformeerd zoals dat gebruikelijk is bij kleinere aanpassingen. Verder worden de wettelijke termijnen gevolgd. De raad stelt het plan bij meerderheid vast en het gaat ter inzage de komende weken.

Afvalinzameling

Het laatste onderwerp is de afvalinzameling. Door het toepassen van een moderne manier van inzamelen met een robotarm (die voldoet aan nieuwe arbo-eisen voor vuilnismannen, maar meer eisen stelt aan het opstellen van de bakken aan de straat), alternerend ophalen van restafval aan het begin van dit jaar en het ophalen van plastic op zaterdagen is er onvrede ontstaan. In de commissie grondgebied heeft het college vorige week goed geluisterd, direct overleg gevoerd met de Meerlanden en snel een brief gestuurd aan de raad met een oplossingsrichting, waarvoor een goed invoeringstijdstip gezocht zal worden. Daar is de raad blij mee. D66 voert hier na de zomer graag nog een goede discussie over.

Met deze lange vergadering sluit de raad van Bloemendaal het eerste halfjaar van 2013 af. Het was een turbulent politiek seizoen, en dat zal na de zomer niet minder worden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014!

CvS