Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 oktober 2011

Bloemendaal zet in op betere samenwerking met andere partijen

De gemeenteraad van Bloemendaal vergadert op 29 september weer voor het eerst na het zomerreces. Na vaststellen van de agenda komt de burgermeester met de opmerkelijke mededeling dat de fractie Wiedeman zichzelf opheft en zich aansluit bij de fractie van VVD. Dit na een eerdere afsplitsing van de lokale partij Liberaal Bloemendaal.

Enkele maanden geleden is een nieuw communicatiebeleidsplan voor de gemeente vastgesteld. In aanvulling hierop stelt D66 nu voor om ook het beleid voor raadscommunicatie concreet in te vullen. Samen met de griffie en de afdeling communicatie is hiervoor een voorstel gemaakt. De raad besluit om dit stuk in een komende commissie bestuur en middelen te gaan bespreken.

In het vragenhalfuur wilde D66 vragen stellen over de achtervangovereenkomst voor een grote lening voor Pré Wonen, die door het college is getekend. Het vragenhalfuur was al erg vol en het was niet gelukt de vragen tijdig aan te kondigen volgens het reglement van orde. Dus zijn de vragen nu schriftelijk aan het college gesteld voor beantwoording in de commissie bestuur en middelen.

Nadat de hamerpunten zijn afgehamerd begint de vergadering echt met de bespreekpunten. Het reglement van orde van de gemeenteraad en raadscommissies moet aangepast worden aan de nieuwe wijze van verslaglegging: de vergaderingen worden nu online uitgezonden en geregistreerd. Er worden geen notulen meer gemaakt, maar alleen een besluitenlijst en de discussies kun je terugkijken op het internet. Hiervoor is een nieuw raadsinformatiesysteem beschikbaar gekomen: http://gemeenteraad.bloemendaal.nl . In het reglement is voorzien dat de raadsstukken in principe alleen digitaal aangeleverd worden aan raadsleden, maar niet wie daarop een uitzondering kan maken.  D66 heeft een amendement ingediend waarin het commissievoorzitteroverleg anders kan beslissen. Dit amendement is in gewijzigde vorm aangenomen.
Daarnaast heeft D66 gevraagd om te registreren hoeveel mensen daadwerkelijk de raadsvergaderingen live of achteraf en achteraf. Dan kunnen we zien of mensen gebruik maken van deze manier om te zien hoe de besluitvorming in de gemeente plaatsvindt.

De bestuursleden van Stichting Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland zijn unaniem door de gemeenteraad benoemd. Fijn dat deze mensen zich voor het openbaar onderwijs inzetten.

De raad heeft ook een Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Een gemeente kan haar taken op verschillende manieren uitvoeren: zelf doen, uitbesteden (via opdrachten of via subsidies) of door het oprichten van of deelnemen in een verbonden partij. Bloemendaal legt nu in deze nota verbonden partijen vast wat de uitgangspunten zijn voor dit beleid en het beleid voor bestaande verbonden partijen wordt opnieuw bekeken. D66 vindt dit belangrijk omdat samenwerken in de toekomst voor de gemeente belangrijk is om de dienstverlening op een hoog en de kosten op een zo laag mogelijk niveau te houden. Bloemendaal participeert in 5 gemeenschappelijke regelingen, drie ondernemingen en drie stichtingen. De nota beschrijft de huidige situatie, schetst de gewenste wijze van controle en stelt beleidsuitgangspunten voor nieuwe participaties of samenwerkingsverbanden. Dit resulteert in een flinke actielijst.
D66 het idee geopperd een experiment te doen om de controle van jaarstukken of een begroting gezamenlijk met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te doen in een aparte vergadering. Het college reageerde hierop positief. D66 Bloemendaal neemt hierop het initiatief door samen met de griffie met een voorstel naar de raad te komen.

Nadat het beleidsplan archeologie voor de gemeente Bloemendaal is vastgesteld komt het laatste agendapunt: Motie Oude Kern Bennebroek. De PvdA fractie dient een motie in waarin het college wordt opgedragen afspraken tussen bezwaarmakers medio 2008 en het college van Bennebroek te handhaven. D66 is van mening dat zowel de afspraken van 2008, het ontstaan van een nieuwe situatie door het niet doorgaan van de MFA, de nieuwbouw van de Fransiscusschool, en de rechten die eigenaren hebben door de gemeente meegenomen moeten worden in een afgewogen bestemmingplan. Tijdens de schorsing is de motie aangepast zodat deze ook de steun van D66 kon krijgen. De strekking van de motie is dat het college recht moet doen aan het overleg tussen college van Bennebroek en alle belanghebbenden.