Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 juli 2011

Raad kiest voor woningbouwontwikkeling aan Bennebroekerlaan

Op de extra vergadering op 6 juli 2011 staat maar één onderwerp geagendeerd: de visie op herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Bennebroek. Door een op dezelfde dag binnengekomen bezwaar van SBEZK tegen behandeling van dit onderwerp, begint de raad met een ordedebat. Het bezwaar richt zich in eerste instantie tegen de reeds vastgestelde visie op de oude kern van Bennebroek en zal door de commissie van bezwaar en beroep behandeld worden. De raad had na binnenkomst van het bezwaar gevraagd om snel juridisch advies, maar dat is er niet tijdig gekomen zonder duidelijke redenen. Jammer. Aangezien het voorgenomen besluit geen herbestemming, sloop of andere onomkeerbare zaken betreft, ziet D66 geen bezwaar tegen behandeling. Het gaat om een besluit om een projectplan te gaan maken. De meerderheid sluit zich daarbij aan.

De PvdA stelt een vraag over wenselijkheid van een fusie van gemeenten in Zuid-Kennemerland naar aanleiding van de ontwikkelingen in Noord-Kennemerland. Daar vinden verkenningen plaats naar een fusie tussen Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest. Het college antwoordt dat de regio zich actief inzet om de bestuurskracht op de middellange termijn te waarborgen en de verzwaring van het gemeentelijke takenpakket aan te kunnen. De raad wordt volgende week met een brief geïnformeerd over twee samenwerkingsprocessen: een eerste over samenwerking met betrekking tot bestaande gemeentetaken tussen Heemstede, Haarlemmerliede en Bloemendaal en een tweede over samenwerking tussen Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Haarlemmerliede en Bloemendaal over nieuwe gemeentelijke taken die op ons af komen. De regio is gericht op intensievere samenwerking, niet op fusie. Na de zomer komt er meer invulling van de plannen. D66 Bloemendaal is voor deze strategie. Als samenwerking betere dienstverlening oplevert en efficiënt is, moeten we dat zeker doen. Democratische controle blijft daarbij voor ons de uitdaging. Fusie sluiten we niet uit, maar alleen als voor de inwoners ook duidelijk is wat het oplevert.

Na onderzoek is duidelijk dat in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek geen supermarkt gevestigd kan worden. Daarom is een visie ontwikkeld wat er wel kan gebeuren met deze locatie. Het college stelt voor om daar woningen te ontwikkelen. Dat vindt D66 ook een goed idee. Er is een zeer duidelijke toezegging van het college dat de bibliotheek en het gemeenteloket in Bennebroek behouden blijven. De raad bevestigt dat met een motie uitdrukkelijk met een voorkeur het onderbrengen van de maatschappelijke functies in het oude gebouw van de Franciscusschool.
Jerker Westphal, D66 raadslid, stelt dat “het besluit in dit stadium al de voorkeur geeft aan een bepaald type woningen, terwijl er geen marktanalyse ten grondslag aan ligt. D66 vindt dat er eerst een marktverkenning moet plaatsvinden voordat er een model gekozen wordt. Het is in deze tijd belangrijk om te bouwen naar behoefte en niet voor leegstand.”
De discussie liep vanavond uiteen van de kaders ruimer stellen tot de kaders aanscherpen. Ons amendement voor verruiming haalde het niet maar de tekst van het besluit werd wel flexibel geïnterpreteerd door de wethouder. D66 stemde in met het aangeven van twee ontwikkelvoorkeuren voor het parkeerterrein (woningbouw of groen) zodat daar geen hoogbouw komt.

Bloemendaal streeft al jaren naar een oplossing voor de verkeersoverlast in de kernen van de dorpen Bennebroek en Vogelenzang. De planvorming over de geplande oost-west verbinding ten zuiden van Bennebroek en Vogelenzang heeft in de laatste paar weken veel commotie veroorzaakt onder een aantal inwoners. De raad van Bloemendaal wil dat de weg er komt omdat verkeersstudies concluderen dat het een grote verbetering is voor huidige en toekomstige verkeerssituatie. Een weg aanleggen is natuurlijk voor degenen die op en dicht bij het tracé wonen heel ingrijpend en niet leuk. Het algemeen belang moet daarvoor echt heel groot zijn.
De VVD heeft een motie voorbereid over om het college de opdracht te geven om de randvoorwaarden vanuit Bloemendaal in te brengen in het breed bestuurlijk overleg over de nieuwe weg. Daarover volgt een pittige discussie.
“De raad strijdt al jaren voor een weg en D66 is blij dat gezamenlijke gemeentes en provincies nu tot planvorming aan het komen zijn. Wij hebben in Bloemendaal onze wensen en eisen voor de nieuwe weg, maar Bloemendaal is maar één van de spelers, “ aldus Alice Jeltes, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, “de beslissingsbevoegdheid ligt bij de provincies en het indicatieve tracé ligt grotendeels niet op het grondgebied van Bloemendaal. In dit stadium kan het tracé nog niet bepaald worden en is het voor de budgetfase goed om de gezamenlijke keuze van het bestuurlijk overleg te ondersteunen. “
Dat neemt niet weg dat ons college moet strijden voor de variant die de meeste verkeersvoordelen, de minste ecologische schade en de minste overlast voor de inwoners oplevert. Dat gaan ze zeker doen. Daar is een actuele Milieu Effect Rapportage voor nodig, die er alleen komt, als we een stap verder komen in de rijkswegenplanning (MIRT). In de planfase zijn er voor de gemeente en voor de inwoners inspraakmogelijkheden op de uiteindelijke tracékeuze en de inpassingsdetails.
D66 stemt als enige partij tegen de in onze ogen overbodige en door de wethouder ontraden motie. De D66 fractie is ervan overtuigd dat het college de belangen van de inwoners in het breed bestuurlijk overleg goed zal vertegenwoordigen. Ons vastleggen op bepaalde verkeerstechnische oplossingen zonder onderzoek, en randvoorwaarden stellen in het grondgebied van een andere gemeente gaat ons te ver. En het wekt verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden.

CVS