Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 mei 2011

Verbouwing gemeentehuis in Overveen

De gemeente Bloemendaal is al enige tijd bezig met het verbeteren van de dienstverlening en evaluatie van huisvesting van de ambtenaren en het bestuur – en opnieuw na de fusie van Bennebroek en Bloemendaal. Een aantal ambtenaren zit in tijdelijke huisvesting. Voor het realiseren van een moderne ambtenarenorganisatie en een klantcontactcentrum (een opdracht van het rijk) is een verbouwing nodig. Zo ook voor “Het Nieuwe Werken” met flexibele werkplekken.
Door de leeftijd van het gebouw in Overveen – 60 jaar en niet degelijk gebouwd – is dit ook aan een grondige renovatie toe. De indeling is inefficiënt, de technische installaties verouderd, het energieverbruik hoog en er is in het verleden weinig in geïnvesteerd.

Daarnaast zou huisvesting in één duurzame kantoorlocatie ook de structurele kosten van huisvesting omlaag kunnen brengen. De huidige huisvesting van de ambtenaren in Overveen en de Brouwerskolk voldoet – alhoewel in een prachtige omgeving – niet aan de eisen van deze tijd. Volgens de strikte regels wel, maar de brandweer zet hier nu ook flinke kanttekeningen bij. De ambtenaren, maar zeker de bodes rijden dagelijks heen en weer tussen het gemeentehuis in Overveen, de Brouwerskolk en Bennebroek.

De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren dit onderwerp vaak besproken en er vorig jaar – na diverse onderzoeken – voor gekozen om de ambtenaren en het bestuur centraal te gaan huisvesten. Dit heeft geen invloed op de toezegging dat er in Bennebroek een loketfunctie blijft. De dienstverlening aan de burgers moet juist verbeterd worden en als er behoefte blijft aan een loket in Bennebroek, zal de gemeenteraad zich aan de belofte gedaan bij de fusie willen houden.

De gemeenteraad heeft nu een volgende stap in dit project genomen: het programma van eisen is vastgesteld en er gaat een voorlopig gemaakt worden. Bij het voorlopig ontwerp zullen de kosten en besparingen beter zijn in te schatten.

De investeringskosten voor het project worden nu geraamd op 9 miljoen euro. De exploitatiekosten (inclusief de kapitaallasten) worden per jaar ruim 150.000 euro lager geraamd dan de huidige kosten voor onderhoud en energie. Daarmee is dit project ook een bezuinigingsoperatie.

De gemeenteraad heeft ook om een zgn. nulscenario gevraagd d.w.z. de kosten die gemaakt moeten worden voor alleen het groot onderhoud van de bestaande gebouwen. Deze worden geschat op 6,5 miljoen euro, waarbij de ambtenaren ook langere tijd gebruik zullen moeten maken van vervangende werkruimte (wat extra kosten oplevert) en er nauwelijks besparingen zijn op de jaarlijkse huisvestingskosten.

Kiezen voor het nieuwe werken en centrale huisvesting voor de ambtenaren betekent teruggaan van ca. 6000 naar ruim 4000 m2 kantooroppervlakte. Een belangrijke reden voor lagere exploitatiekosten. Kiezen voor opknappen van huidige locaties betekent meer bezuinigen.

Mede door inbreng van inwoners heeft de raad heeft het programma van eisen met een amendement scherper gesteld op ruimtegebruik en soberheid. Ook zijn financiele en juridische waarborgen aangebracht en verscherpte rapportages gevraagd over dit project.

De financiële risico’s zijn gewogen en zullen bij iedere verder stap weer bekeken worden. Alle projectinkomsten uit onroerend goed moeten vast staan voordat tot de verbouwing wordt overgegaan. Er moet duidelijkheid zijn over de totale kosten voordat de definitieve beslissing valt voor deze verbouwing. Er zijn risico’s zoals de hoogte van de rente en de opbrengst van het al genoemde onroerend goed, maar ook mogelijke meevallers zoals gunstig uitvallende offertes uit de bouw& advieswereld. Stijging van energiekosten zou het voordeel in de exploitatiekosten verder kunnen doen toenemen. Zonder risico’s komen dit soort projecten niet tot stand. Wel belangrijk dat ze voor Bloemendaal niet te groot zijn.

D66 zet graag de volgende stap op weg naar renovatie van het gemeentehuis in Overveen. We zijn voor het realiseren van een moderne ambtenarenorganisatie en een klantcontactcentrum, dat een goed niveau van dienstverlening biedt. We willen dat het college dit project op een voor de raad transparante manier en met een professionele aanpak realiseert, zodat de lagere exploitatielasten ook bereikt kunnen worden in een doelmatig en duurzaam gebouw.

Conny van Stralen
Fractie D66 Bloemendaal