Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 april 2011

Verslag ALV 18 april 2011

Op de maandagavond waren 13 leden aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de D66 afdeling Bloemendaal in het gemeentehuis in Overveen. 3 leden hadden afgezegd.

Agenda                                           

 1. Opening
 2. Verslag
  Algemene Leden Vergadering 17-11-10
 3. Afscheid
  van Hein Struben, voorzitter en Rob Smit, penningmeester. Tevens benoeming van
  3 nieuwe bestuursleden: Maurits van Tol, Erik Kempenaar en Tim Gombault
 4. Jaarverslag
  van de secretaris
 5. Decharge
  penningmeester.
 6. Formatie
  van twee nieuwe commissies: een permanente programmacommissie en een permanente campagnecommissie. Een
  permanente programmacommissie (PPC) kan reageren op de actualiteit en het
  verkiezingsprogramma bijsturen. Met name door de crisis en de bezuinigingen is
  het nodig om het in 2008 opgestelde verkiezingsprogramma nu bij te stellen in
  samenspraak met de leden. Een permanente campagnecommissie (PCC) kan zorgen
  voor meer continuïteit in de communicatie en ledenwerving. Een toelichting zal
  worden gegeven door resp. Conny van Stralen en Erik Kempenaar.
 7.  ‘Stand
  van zaken’ door Annemieke Schep (wethouder) en Alice Jeltes (voorzitter van de
  fractie)
 8. Renovatie
  gemeentehuis
 9. Rondvraag,
  wat verder ter tafel kom
 10. Sluiting.

Verslag

1.      Om
20.05 opent de Voorzitter de vergadering met een korte samenvatting van de
stand der zaken m.b.t. de 
coalitiebesprekingen in de Staten.

2.      Geen
opmerkingen m.b.t. het verslag van 17-11-10

3.      Omdat
de penningmeester uit het bestuur treedt wordt eerst 5. behandeld. Erik
Kempenaar verklaart geen onregelmatigheden te hebben gevonden in de boeken.
Decharge van de penningmeester is akkoord.

3.   Afscheid van Hein Struben en Rob Smit, resp.
voorzitter en penningmeester. In kleine kring van het bestuur is al afscheid
genomen. Rob kan er nu niet bij zijn. De secretaris spreekt waarderende woorden
toe aan de voorzitter.  Hierna benoeming
van de drie nieuwe bestuursleden zoals in de agenda aangeven. De ALV stemt
hierin toe. Maurits wordt voorzitter, Tim penningmeester en Erik lid.

4.  De secretaris neemt het voorzitterschap bij
afwezigheid van Maurits tijdelijk over en leest het jaarverslag 2010 (zie
bijlage) voor.

5.  wordt overzicht jaarrekening 2011. Tim geeft
uitleg na dit overzicht te hebben uitgedeeld en geprojecteerd. Giften 2011 en
afdracht politieke vertegenwoordigers behoeft uitleg. De financiën zijn gezond.

6  Conny geeft uitleg: een PPC dient te worden
geformeerd om het D66 programma dat onder invloed van de maatschappelijke
omstandigheden kan veranderen aan te passen. Dit dient met de leden te worden
afgestemd en in de ALV te worden besproken. John Wolbers, Erik en Conny melden
zich aan voor de PPC.

      Erik geeft na het uitdelen van het
draaiboek van de Campagne Cie uitleg over een te formeren PCC. Dit is van
belang voor de continuïteit van acties en evenementen (politiek café, jaarplan,
voetbal?, “volleybalnacht”, jaarmarkt ,milieumarkt, enz). Jerker Westphal en
Erik melden zich aan: Alice zal vragen of Michael van Riet Paap zich wil
aansluiten. Erik vraagt hiervoor een budget. Hierover is geen beslissing
genomen.

7.  Alice geeft uitleg over de sportnota. De
Commissie heeft dit teruggestuurd naar de wethouder. Er volgt een uitgebreide
discussie over het aanleggen van kunstgras en de verlichting der sport(=hockey)
velden.

      Jerker geeft uitleg over het Marine
Hospitaal terrein en de Haringbuys. De frequentie van het ophalen van het
huisafval gaat veranderen.

      Conny geeft uitleg over de werkgroep financiële
ordening, over de veiligheid en de renovatie van het gemeentehuis (zie 8)

      Annemieke Schep geeft uitleg over het
fietspad naar Kattendel dat zal blijven. Ook de weg N 205-206 zal er komen maar
dit is nog niet definitief beslist. Ook de vorderingen over de waterscheiding
(riool/hemelwater) wordt besproken.

8   De renovatie van het Gemeentehuis blijkt een
emotioneel onderwerp. Hans Marseille stuurde hierover een stuk in. Conny heeft
hierop weer een antwoord geschreven. Het wordt een dure (6 of 9 miljoen?)
aangelegenheid. Er volgt een levendige discussie, maar er zijn in de raad nog
geen besluiten genomen, dus alle suggesties en meningen zijn speculatief maar
nuttig voor een betere besluitvorming. Er is al een visie van architecten
over beoogde verbouwing.

9.   Er zijn geen opmerkingen

10. Om 23.15
sluit de voorzitter de vergadering.


Jaarverslag 2010 D66 Bloemendaal

Het jaar 2010 stond in het teken van verkiezingen. De
Gemeenteraadsverkiezing te Zandvoort, de landelijke verkiezingen en de
voorbereidingen van de staten verkiezingen begin 2011.

De Gemeenteraadsverkiezingen hebben in Zandvoort 1 zetel
opgeleverd.
Begin 2010 was de afdeling Zandvoort nog samengevoegd met
Bloemendaal, en werd organisatorisch en financieel door ons gesteund. Zandvoort
is nu zelfstandig.

Voor de campagne van de landelijke verkiezingen was door de
val van het kabinet weinig tijd, maar alles is naar wens verlopen. Met dank aan
de activiteiten van de Campagne Commissie 
hebben we gefietst, geflyerd, en een ‘D-Day’ georganiseerd. Dit
resulteerde in het gunstige resultaat van 12,6 % D66 stemmen in de gemeente
Bloemendaal.

Ook werden er in de loop van het jaar voorbereidingen
getroffen voor de Statenverkiezingen van 2011.

Het bestuur is in 2010 vier maal bijeen geweest. Het bestuur
woont de fractievergaderingen bij. Door de afwezigheid van de penningmeester
heeft een interim penningmeester de honneurs tot ieders tevredenheid
waargenomen. De penningmeester heeft vanuit het buitenland meegeleefd en af en
toe ons van zijn gewaardeerd commentaar voorzien.

Vanuit het bestuur zijn diverse activiteiten ondernomen. De
werkgroep Structuurvisie heeft meegedacht met de Gemeentelijke structuurvisie
en er is veel overleg geweest met de Regio vooral over het openbaar vervoer.
Het secretariaat is gedigitaliseerd en communiceert met de leden via de website
en e-mail. De website had in 2010 3124 bezoekers.

Er zijn nu rond de 100 leden
in onze afdeling.

De financiën zijn gezond en worden door de Kas Commissie
gecontroleerd.

Het jaar 2010 is een enerverend jaar geweest. We gedenken
het overlijden van Arnold Meijer, het ongeluk met dramatische afloop en
overlijden van Hans Pieterson en we leven mee met Elly Poncin.

Zowel landelijk als provinciaal en gemeentelijk gaat het
goed met D66. Maar het kan altijd beter!

Vergader en jaarverslag door Robert van Bussel secretaris D66 afd Bloemendaal