Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 maart 2011

Park Tetrode van de baan

De eerste raadsvergadering in de lente van 2011 begint met een mededeling van wethouder Kokke over project Marinehospitaal. Door veel fracties zijn vragen gesteld naar aanleiding van het persbericht van de gemeente waarin staat dat AM (ontwikkelaar van park Tetrode) geen vertrouwen meer heeft in het huidige plan, of beter gezegd ontwerp. Er zijn niet voldoende woningen verkocht en de verkoop is stopgezet. Wethouder Kokke geeft aan dat dit een lastige situatie is. In de lijn van de samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente de projectontwikkelaar nu gevraagd met een voorstel te komen over hoe verder. Het huidige ontwerp voldoet klaarblijkelijk niet aan de vraag van de markt. Mededelingen over hoe doorgaan met AM dan wel een ander ontwerp kan de wethouder op dat moment niet geven. D66 heeft verzocht om spoedig een commissie grondgebied te beleggen waar de raad echt kan worden bij gepraat – indien nodig besloten; als de onderhandelingspositie van de gemeente in het geding is. D66 vindt het belangrijk dat het project betreffende dit ontwerp met de ontwikkelaar correct wordt afgerond. Pas daarna kan er in alle openheid wordt gedacht aan een ander ontwerp. De extra commissievergadering vindt plaats op 7 april.

Blijdschap was er bij de PvdA fractie over wat zij hadden vernomen van wethouder Bruggeman tijdens de bewonersavond in Bennebroek over de centrale huisvesting van de ambtenaren. De indruk was gegeven dat er toch een soort MFA komt. Dit werd gevolgd door teleurstelling toen de wethouder bevestigde dat het om een school-plus concept gaat en niet meer. D66 is tevreden met deze ontwikkeling, ook als is het maar een begin. Aan de gemeente is het nu om een doeltreffende regierol te spelen in dit school-plus-plan.

De verordening rechtspositie wethouder-, raads-, en commissieleden Bloemendaal is daarna onderwerp van gesprek. Niet inhoudelijk maar voor technische wijzigingen. Met het D66 amendement en een aanvullende motie wordt de verordening beter werkbaar en de vergoedingen zichtbaar in de begroting. Dit zorgt voor meer transparantie over wie waarvoor welke vergoedingen krijgt.

Paswerk heeft de begroting van 2011 veranderd zonder deze voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Dit is niet volgens de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Een motie van D66 om deze handelswijze af te keuren heeft het helaas niet gehaald.

Afvalsystematiek anders in 2012

Voor de tweede keer staat de afvalverordening op de agenda van de raad. Het college stelt voor in 2012 in de gehele gemeente Bloemendaal DIFTAR (variabel ophalen en betalen naar aantal keer dat de grijze rolcontainer op straat wordt gezet) in te voeren, maar de VVD kwam met een ander voorstel. Na een zeer duale en uitvoerige discussie is besloten om in de gehele gemeente Bloemendaal te kiezen voor het tweewekelijks ophalen van het restafval. Ook D66 heeft met het laatste ingestemd. DIFTAR invoeren betekent naast de invoeringskosten (350.000 euro) ook hogere jaarlijkse administratieve kosten en lasten voor de inwoners. De administratie wordt verzorgd door de gezamenlijke gemeentelijke belastingdienst. De gemeente Bloemendaal zou de eerste en enige gemeente binnen dit verband zijn, die dit systeem gaat invoeren. Om voordeel uit deze samenwerking te halen, is het belangrijk dat gemeenten gelijke producten afnemen.
Dus mede door het ontbreken van een duidelijke keuze van de inwoners in de raadpleging, onzekerheid welk scenario de beste afvalscheiding oplevert, de investeringskosten van DIFTAR, de administratieve lasten om dat als enige gemeente te gaan doen, en omdat tweewekelijks ophalen in Bennebroek goed bevalt, heeft D66 ook voor het amendement van de VVD gestemd. De wethouder zegde daarbij toe het plastic ook tweewekelijks te gaan ophalen en D66 stelde voor dan 1 ophaaldag voor alle afvalbakken te organiseren, wat ook serviceverhogend is voor de inwoners. Voor 2012 is het wel belangrijk te weten hoe het de inwoners bevalt. Het tweewekelijks ophalen is geen onomkeerbare stap. Belangrijk is straks te weten wat de ervaringen en resultaten van de nieuwe ophaalsystematiek gaan worden.

Visie op verkeer en vervoer

Met het regionale visie op verkeer en vervoer in Zuid-Kennemerland stemt D66 vervolgens wel met vreugde in. Mede door de energie van wethouder Schep hebben de omliggende gemeenten de knelpunten en oplossingen benoemd en samen prioriteiten vastgesteld. Dit vergroot de kansen om doorstroming en overlast, ook in de gemeente Bloemendaal aan te pakken. De verbinding tussen de N205 en de N206 staat er met hoge prioriteit bij. De volgende uitdaging is het goed inpassen van het tracé en de financiering.

In navolging van de gemeente Utrecht heeft D66 een motie ingediend welke het college oproept bij de regering aan te dringen te stoppen met centrale opslag van biometrische gegevens. Sinds 2010 wordt er door de gemeente bij afgifte van een nieuw paspoort een vingerafdruk van de houder afgenomen. De opslag van afdruk en persoonsgegevens worden opgeslagen. D66 staat zeer kritisch tegenover deze manier van verkrijgen van biometrische gegevens en het gebruik nu en in de toekomst van deze gegevens. Helaas heeft de motie het niet gehaald, Liberaal Bloemendaal, GroenLinks, en een VVD lid stemden samen met D66 voor. De rest van de VVD en CDA stemde tegen. De PvdA stapte zelfs om voor ons onbegrijpelijke redenen uit de vergadering om zodoende niet te stemmen.

JW
Raadsvergadering 24 maart 2011