Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 maart 2011

ALV op 18 april – In winning mood

Het bestuur van D66 Bloemendaal nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering op maandag 18 april, aanvang 20:00 in het gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen.

Deze vergadering van D66 leden uit Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang is openbaar. Belangstellenden zijn welkom. Aanmelden kan via email aan bestuur@d66bloemendaal.nl

Vlak na de zeer gunstige uitslag van de provinciale verkiezingen is het afdelingsbestuur weer bijeengeweest. Het bestuur wil binnenkort twee nieuwe commissies formeren: een permanente programmacommissie en een permanente campagnecommissie.

Een permanente programmacommissie kan reageren op de actualiteit en het verkiezingsprogramma bijsturen. Met name door de crisis en de bezuinigingen is het nodig om het in 2008 opgestelde verkiezingsprogramma nu bij te stellen in samenspraak met de leden. Bij nieuwe verkiezingen is het prettig om niet geheel opnieuw te beginnen met een programma, maar een jaarlijks bijgewerkt programma alleen te actualiseren.

Een permanente campagnecommissie kan zorgen voor meer continuïteit in de communicatie en ledenwerving. D66 Bloemendaal wil niet alleen tijdens verkiezingen haar gezicht laten zien maar continue zichtbaar zijn. Hiervoor zijn actieve leden van zeer groot belang.

Omdat Hein Struben, onze voorzitter, is gekozen in de Provinciale Staten zal hij binnenkort aftreden. Wij wensen hem veel succes! Ook Rob Smit, de penningmeester, gaat aftreden. Er zijn 3 nieuwe kandidaten voor het bestuur, die aan de ALV zullen worden voorgedragen voor benoeming: Maurits van Tol, Erik Kempenaar en Tim Gombault. De bestuursleden zullen volgens reglement de functies intern benoemen.

Op de ALV zullen de fractie en de wethouder verder actuele onderwerpen toelichten zoals de centrale huisvesting voor de ambtenaren in het gemeentehuis van Bloemendaal (waar een renovatie van het gemeentehuis voor nodig is), de keuzes die gemaakt moeten worden als gevolg van de bezuinigingen en de sportnota.

AGENDA

1. Opening
2. Verslag Algemene Leden Vergadering 17-11-10
3. Afscheid van Hein Struben, voorzitter en Rob Smit, penningmeester. Tevens benoeming van drie nieuwe bestuursleden: Maurits van Tol, Erik Kempenaar en Tim Gombault
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Decharge penningmeester.
6. Formatie van twee nieuwe commissies: een permanente programmacommissie en een permanente campagnecommissie.
Toelichting zal worden gegeven door resp. Conny van Stralen en Erik Kempenaar.
7. ‘Stand van zaken’ door Annemieke Schep (wethouder) en Alice Jeltes (voorzitter van de fractie)
8. Renovatie gemeentehuis
9. Rondvraag, wat verder ter tafel komt
10. Sluiting.

Dus komt allen!

Het bestuur