Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 juli 2010

Werkgroep heeft zienswijze gemaakt op structuurvisie

Blijkens de samenvatting beschrijft de ontwerp-structuurvisie op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting binnen de gemeente Bloemendaal. Deze hoofdlijnen worden gebaseerd op de (ook in de nota beschreven) ruimtelijke uitgangspunten, die de karakteristieken van het grondgebied verder vorm moeten geven. Verder liggen aan de beschrijving een aantal beleidskeuzes ten grondslag, die voor de drie zones en voor verkeer zijn samengevat.

Twee belangrijke punten van kritiek richten zich op de uitgangspunten.

Ten eerste is de Structuurvisie kennelijk tot stand gekomen zonder een goede demografische analyse en zonder een betrouwbare prognose van de bevolking en de bevolkingsopbouw in de gemeente als uitgangspunt te kiezen. In plaats van bijvoorbeeld klakkeloos te refereren naar de cijfers van het CBS voor heel Nederland (verdubbeling van de grijze druk tot 2040) lijkt het verstandig een specifieke prognose te maken van de bevolkingssamenstelling in de vijf kernen van de gemeente voor de komende 15 à 20 jaar en de Structuurvisie daarop aan te passen. Pas dan kunnen zinnige uitspraken gedaan worden over de woningvoorraad en de eventuele woningbehoefte.

Ten tweede zijn een drietal stellingen zonder nadere onderbouwing geponeerd:
• De bevolking krimpt, maar een evenwichtige verdeling is belangrijk
• De huidige werkgelegenheid [binnen de gemeente] moet behouden blijven
• Een krimpende bevolking kan negatieve gevolgen hebben voor het voorzieningenniveau van de gemeente
Van de eerste twee stellingen dient aangegeven te worden waarom zij voor Bloemendaal zouden moeten gelden c.q. belangrijk zouden zijn en welke consequenties van het niet voldoen aan deze stellingen voor Bloemendaal bezwaarlijk zijn. Pas daarna kunnen zij als uitgangspunt dienen voor de Structuurvisie (behoud van werkgelegenheid lijkt sowieso een illusie).
De derde stelling – de rechtstreekse koppeling tussen bevolkingsgroei en voorzieningen – gold als paradigma in de leerboeken bestuurskunde van de vorige eeuw, maar is niet meer van deze tijd, laat staan van toepassing op de komende periode van 20 jaar (de bevolking van Bloemendaal is in de afgelopen halve eeuw met 19% gekrompen, maar het voorzieningenniveau is in die periode alleen maar beter geworden!).

Andere kritische kanttekeningen betreffen het feit dat je zou verwachten dat waar de hoofdlijnen voor (de capaciteit van) sportaccommodaties worden beschreven er tenminste verwezen kan worden naar een Sportnota waarin de gemeente Bloemendaal aangeeft wat zij wel en niet wil faciliteren. Hetzelfde geldt m.m. voor de hoofdlijnen op het gebied van woningbeleid en het ontbreken van een Woonvisie.
Tenslotte lijkt de Burgerpeiling van eind 2009 niet representatief te zijn voor de bevolking van Bloemendaal: de oorspronkelijk representatieve steekproef van deelnemers is “vervuild” door een extra brief naar jonge Bloemendalers en door het openstellen van de enquête voor niet Bloemendalers (waar tenminste 49 personen gebruik van hebben gemaakt).

Naast deze zijn talloze andere verbeterpunten door de werkgroep van D66 uitvoerig beschreven in het document “Zienswijze op Ontwerp Structuurvisie Bloemendaal.” Tijd voor raadpleging van de ALV was er niet meer want de termijn sloot al op 15 juli. De werkgroep bestond uit Erik Kempenaar (voorzitter), Maurits van Tol, Tim Gombault, Gerard Engelberts en Hein Struben.

De fractie heeft al haar waardering uitgesproken voor de inspanningen en zal de zienswijze opvolgen en met name de kernpunten ter sprake brengen.

Op de gemeentelijke website is een speciale pagina met alle documenten rond de structuurvisie te vinden.

Conny van Stralen