Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juni 2010

Ruim een jaar "Anders JA D66" in de gemeente Bloemendaal

In verkiezingen van oktober 2009 haalde D66 in de nieuwe fusie gemeente Bloemendaal drie zetels. D66 koos voor college deelname. Door deze deelname bereikt D66 dat de gemeente Bloemendaal zich groots inzet op betere dienstverlening naar de inwoners en meer aandacht voor duurzaamheid.

Graag blikken wij even met u terug op ruim een jaar college en raadswerk door de D66 wethouder en de raadsleden.

D66 Wethouder Annemieke Schep aan het woord

Interview door Tim Jansen, fractieassistent

U bent nu ruim een jaar wethouder in Bloemendaal, wat is u algemene indruk van een jaar in Bloemendaal?

“Het was voor mij een prachtig jaar; in een collegiaal college, met een hard werkende ambtelijke organisatie en een positief kritische gemeenteraad voor een prettige Bloemendaalse bevolking. De inwoners genieten erg van het wonen in de gemeente Bloemendaal. Ze zijn zich erg bewust van hun bevoorrechte positie. Ze waarderen de gemeente en zijn daarnaast ook kritisch. Ik voel me een bevoorrecht mens, dat ik hier kan werken.”

Wat heeft u bereikt binnen uw portefeuille in het afgelopen jaar?
“Ik heb een goede stap gezet om het vertrouwen van de inwoners te winnen. Ik hoor veel mensen zeggen dat ze zich serieus genomen voelen en dat het college werkt aan oplossingen.”
“Veel van mijn werk is dagelijks werken aan de openbare ruimte. Daarbij heb ik de procedure voor inspraak uitgebreid, onder meer door het invoeren van de startbijeenkomst. De 1e resultaten daarvan zijn de aanpassing van de Van Vlotenweg en de rioolwerkzaamheden aan de Krullenlaan. De nieuwe werkwijze wordt nu met succes toegepast bij alle werkzaamheden in de openbare ruimten.
“Heel belangrijk is ook dat ik de ‘Weg Bezuiden Bennebroek’ hoger op de agenda heb gekregen van de Provincie en dat hij ook door een motie in de 2e kamer op de onderzoekslijst MIRT is geplaatst. Het duurt nog wel 5 tot 10 jaar voor de weg er ligt, maar er is nu wel een versnelling ingezet. Deze nieuwe weg kan verkeer om de dorpen Vogelenzang en Bennebroek heen leiden.”

Wat zijn de doelen die u in het komende jaar wilt bereiken?
“Allereerst een duurzaamheidprogramma voor de komende 4 jaar, waarin duurzaamheid geïntegreerd is in de werkwijze van de gemeentelijke organisatie, college en raad. Het realiseren van het energieproject ‘Duurzaam Vogelenzang’ en de aanpassingen van het Dorpshuis Vogelenzang passen hierin. Daarnaast het presenteren van de woonvisie en het implementeren van deze visie in de bouwplannen van onze gemeente.”
Enthousiast gaat Annemieke verder: “De renovatie van het Bloemendaalse Bos en de start van werkzaamheden aan het Mr. Enschedepark en het Aerdenhouts Kopje. Alles in overleg met de werkgroep Bosparken. En het aanleggen van waterbergingen met milieuvriendelijke oevers.”
“Veel aandacht krijgt ook beperking van de ongelukken met damherten door hekken en andere maatregelen, maar vooral doorgaan met lobbyen voor beheer van het wild in de Amsterdamse Waterleidingduinen.”
“Verder ben ik bezig met aanleggen van nieuwe fietspaden voor recreatie, inlopen van achterstallig onderhoud aan voet- en fietspaden en het wegdek in de gehele gemeente. Ook de winterschade wordt momenteel bekeken. De projecten voor wegrenovatie komen interactief tot stand, beginnen met een startbijeenkomst met bewoner, ondernemers en andere belanghebbenden.”
“Een belangrijk aandachtspunt is ook de vitalisering van de dorps c.q. winkelkernen Overveen en Bloemendaal en plannen ontwikkelen voor Bennebroek en Vogelenzang in overleg met de ondernemers en bewoners. Een succesvol strand met een goed functionerend strandbeheer inclusief de veiligheid en bereikbaarheid van de kust. Het opstellen van een strandbeleid 2011-2015.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in uw portefeuille?
“De vijf belangrijkste onderwerpen in mijn portefeuille zijn momenteel het het vergroten van de verkeersveiligheid inclusief het damhertenprobleem, de mobiliteit in de regio Zuid Kennemerland, het zorgvuldig aanleggen van riool en wegdek, het maken van een goed gemeentelijk duurzaamheidprogramma en het presenteren van de woonvisie.”

D66 voert momenteel met de slogan 'D66: Anders JA!”, Waarin is D66 anders volgens u?
D66 is anders in het bereiken van de resultaten. Een D66er doet dat voor en met de inwoners. Een D66er luistert naar mensen en neemt ze serieus. Een D66er denkt in oplossingen en bereikt de doelen door integer en rechtvaardig te handelen.

Probeert u in uw wethouderschap het D66-geluid te laten doorklinken en zo ja hoe?
Ja, dat probeer ik zeker en benoem dat ook regelmatig. In mijn werk ga ik met name uit van het vertrouwen op de eigen kracht van mensen en het streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. In Bloemendaal wonen veel inwoners met talent op vele gebieden. Die kennis en kunde neem ik door interactief werken en burgerparticipatie mee in de ontwikkeling van Bloemendaal. Daarnaast probeer ik de mensen te laten inzien dat de gemeente wel regels kan maken en handhaven, maar dat veel afhangt van de wijze waarop we met elkaar omgaan, elkaar respecteren en accepteren. Tenslotte stimuleer ik de duurzaamheid door gemeentelijk beleid en het ondersteunen van proefprojecten.

Hoe hoopt u in 2014 terug te kijken op vijf jaar wethouderschap?
Ik hoop dat ik dan met plezier en voldoening kan terugkijken op een periode waarin ik veel voor het welzijn van de Bloemendalers hebben kunnen betekenen. Het zou fijn zijn, als het de mooiste periode in mijn leven is geweest.

De gemeenteraadsfractie van D66 Bloemendaal

Elly Poncin

Ik ben schaduwlid van de commissie samenleving. Daar praten we over onderwijs, sport, jeugd en ouderen. Goed onderwijs begint voor mij bij een goede huisvesting met gymnastiek¬voorziening. In de commissie zal ik blijven ijveren oor betere onderwijs huisvesting.

Bedankt voor het lezen. Als fractie horen wij graag wat u bezig houdt. Kom gerust een keer tijdens een fractievergadering, lees de raadsverslagen op onze website d66bloemendaal.nl (onder nieuws/lokale politiek) of mail fractie@d66bloemendaal.nl