Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 maart 2010

Bouwplannen in Bloemendaal

Raadsverslag 25 maart 2010  –  De burgemeester opende de raad met enkele woorden ter nagedachtenis aan Yvonne Moes, de oprichtster van Progressief Bloemendaal, die onlangs overleed. De raad uitte haar respect met een korte stilte.

Deze raadsvergadering besprak drie punten:

  • het stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Haringbuysterrein in Aerdenhout
  • een motie voor een lokale onderscheidingsregeling voor inwoners en vrijwilligersorganisaties, en
  • een motie betreffende het niet innen van de opgelegde boete aan de Vereniging Marine Hospitaal Terrein (VMHT) als gevolg van de uitspraak van de rechter inzake het bezwaar tegen het voortijdig kappen van de bomen op het bouwterrein Park Tetrode (voormalig Marinehospitaal terrein) in Overveen.

Haringbuys

Het stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Haringbuys was al uitgebreid besproken in de commissie Grondgebied en met de Vereniging Haringbuys. Verschillende partijen hadden moties ingebracht als gevolg hiervan.
Het standpunt van D66 is dat dit PvE de kaders goed aangeeft en dat deze in grote lijnen overeenkomen met wat de omwonenden willen. Er moet echter nog een aantal onderzoeken plaatsvinden. De uitwerking van het PvE volgt nog dit jaar.
D66 stelt prijs op diversiteit in onze woonomgeving en hecht waarde aan het realiseren van ook huurwoningen op deze plek dicht bij openbaar vervoer en winkels.
De D66 motie over het opnemen van een maximale nokhoogte in het bestemmingsplan heeft het niet gehaald. Wel is van andere partijen en van de wethouder de toezegging gekomen op dit onderwerp in de commissie Grondgebied te gaan behandelen en dan het beleid voor de gehele gemeente te bepalen. Op dit moment geldt niet in alle delen van de gemeente hetzelfde beleid.
Een amendement van VVD en CDA over het uitgeven van slechts 2/7 van de grond als bouwkavel en het overige in te richten als park, alsmede over de financiële regels voor het inbrengen van de verpachte manege-grond in het project heeft het gehaald maar had niet onze steun. Wij zijn zeker voor een groene invulling en een openbaar park is een goed idee, maar vastlegging van het aantal vierkante meters is prematuur. De tekst van het amendement zelf houdt een andere verdeling open en is derhalve niet echt een duidelijk kader. Achter de financiële regels voor het inbrengen van de manegegrond staan we wel, omdat deze in de gemeentelijke boekhouding nu een bepaalde waarde en pachtinkomsten vertegenwoordigen. We hebben er voor gekozen om dit project kostenneutraal te doen en daar hoort bij dat alle zaken die publiek eigendom en inkomsten betreffen daarin meetellen. Wij zien nu niet in dat het financiële kader het realiseren van huurwoningen in de weg staat en wij zullen in de komende tijd zoeken naar creatieve manieren om daar ook in dit project een oplossing voor te vinden – inclusief draagvlak bij omwonenden en in de raad.

Gemeentelijke onderscheidingen

De motie van CDA en VVD over onderscheidingen geeft het College de opdracht om met een notitie te komen over hoe in Bloemendaal gemeentelijke onderscheidingen uitgereikt kunnen gaan worden. Momenteel zijn alleen regels voor erepenningen vastgelegd. D66 vindt het een goed idee dat mensen en organisaties door de gemeente in het zonnetje gezet kunnen worden. Er was overeenstemming in de raad en het college dat dit geen strakke regels voor jaarlijks uit te reiken onderscheidingen moeten zijn, maar richtlijnen die het College de ruimte geven dit op een adequate manier te doen. D66 heeft deze motie derhalve gesteund.

Park Tetrode

De jurist Heukels presenteerde de motie Fair Play namens LB, PvdA en GL. Het motie had de vorm van een pleitschrift als hoger beroep op de uitspraak van de rechter in de zaak van de VMHT met als doel om het College te doen besluiten de drievoudige kostenveroordeling terug te draaien naar een enkelvoudige kostenveroordeling. De argumentatie bestond daarin dat de wethouder niet alleen zich niet aan zijn eigen toezeggingen gehouden had, maar ook de rechter niet volledig geïnformeerd had door het niet publiceren van een stuurgroepverslag. Bij de constateringen in de motie ontbreekt de vaststelling dat er een samenwerkingsovereenkomst is tussen de projectontwikkelaar en de gemeente om een bouwproject te realiseren. Daardoor wordt de indruk gewekt dat de projectontwikkelaar en de gemeente tegengestelde doelen hebben. Dit is niet het geval. Beide willen zo snel mogelijk een mooie woonomgeving realiseren in Overveen voor veel mensen. Daarentegen heeft de VMHT de doelstelling om het huidige project tegen te houden (of op zijn minst geheel anders vorm te geven). Er is duidelijk verschil van mening over wat een mooie woonomgeving is. De noodzaak om eerder te kappen vanwege het aanbreken van het broedseizoen lag erin dat de gemeente een subsidie zeker wilde stellen. Deze subsidie van het rijk kan doorgesluisd worden naar de kopers en zal de kans op slagen van het bouwproject vergroten. Daarvoor moet voor 1 juli begonnen worden met bouwen. D66 accepteert deze reden tot “nood”. Helaas bevat onze samenwerkingsovereenkomst geen boeteclausule voor de projectontwikkelaar mochten ze toch niet beginnen met bouwen en is de verkoop van de grond aan de projectontwikkelaar nog niet gebeurd. Dit is een risico dat niet nodig geweest was bij betere onderhandelingen. Echter, wij hebben er vertrouwen in dat veel mensen geïnteresseerd zijn in deze bijzondere woonlocatie.

De Fair Play motie kon niet rekenen op de steun van de coalitiepartners omdat de argumentatie niet overtuigde. De eerder in de krant aangekondigde bewijsstukken dat de wethouder zich niet aan zijn afspraken gehouden had, kwamen niet boven water. Het bleef bij het afvangen van wellicht verkeerd geïnterpreteerde of onhandig geuite bewoordingen. Het betreffende stuurgroepverslag tussen projectontwikkelaar en gemeente kan per definitie geen toezegging aan derden bevatten en bevat deze ook niet. Daarom is het ook geen omissie dat de rechter dit verslag niet heeft gehad en is onze overtuiging dat dit geen andere uitspraak tot gevolg zou hebben gehad.

De oppositie diende daarop een sterk gewijzigde motie in waarin vermindering van de driedubbele proceskostenvergoeding van de VMHT opeens geen doel meer was, maar alleen betere informatieverstrekking van de wethouder aan de rechter en de raad. Er werd geen draagvlak gevonden voor deze motie. Onhandigheid in de informatieverstrekking gaf de wethouder toe. Maar laten we ook vast stellen dat de communicatie met een zeer gedreven, onderlegde en emotionele VMHT geen eenvoudige zaak is.

Zo heeft dit project een lange historie van bestuurlijke zwakheden zoals onvoldoende participatie van belanghebbenden in het beginstadium, een bestemmingsplan met onduidelijkheden, terugtrekken van een bouwplanoptie vanwege bestuurlijke redenen, onvoldoende toetsing van bouwplan aan bestemmingsplan. D66 heeft zich op een aantal momenten duidelijk laten horen, maar is nooit principieel tegen bouwplannen in Overveen geweest. De VMHT heeft de gemeente terecht gewezen op een aantal zaken, maar kwam helaas pas tot actie toen er al een bestemmingsplan en overeenkomst met de projectontwikkelaar lagen. Daardoor was de speelruimte beperkt. Op het moment dat de VMHT met de gemeente in gerechtelijke procedures terecht kwam, werd de politiek uitgeschakeld. D66 respecteert de uitspraken van de rechterlijke macht.

Fair Play

In de toekomst moet het anders gaan – en bij nieuwe projecten gaat nu anders. Bij het Haringbuysproject zijn de omwonenden als klankbordgroep, maar ook als georganiseerde stichting betrokken bij het project vanaf de start. Wel met de randvoorwaarde budgetneutraal, wat een zekere druk geeft op het proces. Door de aankoop van de grond kunnen we echter wel samen met de omwonenden daar de best mogelijke invulling voor vinden. Zij zijn zeer betrokken want wie ziet nu graag zijn/haar prachtige woonomgeving veranderen.

Bij het nog prillere project Vogelenzang Noord-Oost zijn we in een nog vroeger stadium de mogelijke plannen aan het afstemmen met belanghebbenden. Bij alle projecten is het belangrijk om te weten waarom het bouwen nodig is. Hiervoor bestaat landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal beleid. Dit laatste wordt momenteel geactualiseerd en zal binnenkort gepubliceerd worden in de gemeentelijke woonvisie. Wij waarderen proactieve betrokkenheid van omwonenden, verwachten van het college een open communicatie en zullen in de raad alle belangen zorgvuldig afwegen.

CVS