Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 maart 2010

De Bloemendaalse raad ziet het licht op 18 februari 2010

Terwijl in de omliggende gemeenten iedereen een tandje bij zet met het oog op de komende verkiezingen, heeft Bloemendaal voorafgaand aan de raadsvergadering in de kelder van het stadhuis een bezoek aan kunstgalerie Achter de Zuilen, alwaar een pleidooi wordt gehouden voor het behoud van deze bij kenners hoog aangeschreven tentoonstellingslocatie waar verschillende vormen van beeldende kunst geëxposeerd worden.

Dan de raadsvergadering met op de agenda in eerste instantie meer hamerpunten dan bespreekpunten. Het lijkt er op dat de commissies goed gewerkt hebben. Toch wordt het definitief vaststellen van de agenda een tijdrovend karwei.

Het goedkeuren van de Stopoz begroting blijft een hamerpunt, zo ook de tweede herziening van het bestemmingsplan Kweekduin en het vaststellen van de verordening Rioolheffing 2010. Ook kan er gehamerd worden voor de accountant voordracht Ernst & Young.
Maar dan begint het schuiven met de stukken. LB wil bij nader (voortschrijdend ?) inzicht het Bestemmingsplan Bloemendaal – Dorp als bespreekpunt op de agenda. Bij bespreking van dit agenda punt blijkt de weerstand van LB meer een leestechnisch dan een inhoudelijk bezwaar en het Bestemmingsplan Bloemendaal – Dorp 4de herziening wordt aangenomen met alleen de stemmen van LB tegen.

De raadsvergadering heeft deze avond iets speciaals met licht en verlichting. Allereerst geeft het college bij monde van de voorzitter ten aanzien van agenda punt 13 het Weerstandsvermogen 201 aan het licht te hebben gezien en enige onjuistheden en technische verbeteringen alreeds door het college kunnen worden aangebracht waarna de nota opnieuw,vernieuwd kan worden aangeboden aan de raad. Hiermee vervalt punt 13 van de agenda. Dan meldt het college dat wat haar betreft het licht ten aanzien van agenda punt 14 Ontwerp Bestemmingsplan Geest Gronden nog niet op groen kan. Er zijn te veel technische vragen gesteld waarop het antwoord niet 1,2,3, gegeven kan worden. Dit punt wordt aangehouden. Wat agenda punt 15 betreft verzoekt de PvdA om aanhouding omdat bij de commissie behandeling toezeggingen zijn gedaan die nog moeten worden waargemaakt . Om de voortgang van de werkzaamheden veilig te stellen wordt agendapunt 15 Budget Overhevelingen gesplitst. Besluit 1 wordt behandelt, de Besluiten 2 en 3 worden aangehouden. D66 dient samen met de VVD een amendement in om uit post 4151521 van de overheveling het budget sportvereniging Vogelenzang buiten beschouwing te laten en deze 50.000 euro toe te voegen aan de algemene middelen. Er wordt conform besloten. De budget overhevelingen brengen de gemoederen behoorlijk in beweging men stapt van subsidie benutten via vervanging van een container door een schuur naar budgethandhaving ( het college beloofd stringenter te begroten ) naar nieuwe plannen voor wc’s en kleedkamers in het dorpshuis naar de vervallen inrichting van raads- en trouwzaal. De Burgemeester belooft, ondersteunt door de kerkelijke kalender nog voor het lichtfeest Pinksteren een plan met begroting over de opknapkosten van beide zalen. Wethouder Schep herhaald de toezegging in maart via een brief met een totaal overzicht mbt het Dorpshuis Vogelenzang de raad te informeren.

Door alle veranderingen op de agenda raakten de mededelingen licht ondergesneeuwd , gelukkig krijgt wethouder Schep toch nog de gelegenheid om te vertellen dat door goede regionale samenwerking het gelukt is om bij de Tweede Kamer der Staten Generaal gehoor te krijgen voor de infrastructurele problemen. De motie om een MIRT-onderzoek te starten naar bereikbaarheid en wonen in Zuid-Kennemerland is aangenomen en najaar 2010 zal de Kamer over de resultaten hiervan door de regering geïnformeerd worden.

De burgemeester maakt de raad er op attent dat op site www.1940-1945.Bloemendaal.nl de geschiedenis van de gemeente Bloemendaal in oorlogstijd te vinden is. Aansluitend wordt naar aanleiding van een recente nog melding gemaakt van verhoogde surveillance in verschillende kernen en terughoudendheid met publieke voorlichting om de specifieke kenmerken, die de opsporing van de dader(s) kan bevorderen, veilig te stellen.

In de rondvraag komen er vragen over de kwaliteit van de coaching bij Paswerk (VVD) De Verordening internationale samenwerking opnieuw te bespreken (PvdA)en ook PvdA, een verzoek om het schriftelijk beantwoorden van de vraag naar de beantwoording van vragen aan ambtenaren.
Nadat het ene raadslid zijn zorg uitspreekt over het mogelijk te kort aan serotonine bij andere raadsleden belooft de voorzitter voor de eerstvolgende zitting in de raadszaal de lampen in de kroonluchter boven de hoofden van de VVD fractie te vervangen en zo dat eenieder gelijkelijk verlicht aan toekomstige raadsdiscussies bij kan dragen.
EP