Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 december 2009

Doelgericht beleid voor sport en bewegen in Bloemendaal

In de laatste vergadering van het jaar zijn nog enkele belangrijke zaken aan de orde geweest in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld de nieuwe sportnota die het college gaat schrijven. D66 vindt het van belang dat de raad van te voren duidelijk aangeeft wat er in die nota moet komen. De wethouder deed een voorstel voor een bestuursopdracht *), maar D66 vond dat het anders moest. We hebben 3 amendementen op de voorgestelde bestuursopdracht ingediend.
Wij vinden het belangrijk dat er beleid is voor topsport. Het is tenslotte bijzonder, dat wij in onze gemeente topsport hebben –  dat is niet vanzelfsprekend. Verder is het van belang dat er duidelijke doelstellingen voor alle beleidsvelden voor sport en bewegen geformuleerd worden. Sport is onderdeel van onze samenleving en bewegen belangrijk voor de gezondheid van de inwoners.
Ook zal er binnen de regio meer samengewerkt moeten gaan worden om ervoor te zorgen dat de sportfaciliteiten zo goed mogelijk over de regio worden verdeeld. Alle drie amendementen zijn door de raad aangenomen.

Betere bescherming van persoonsgegevens

Een ander belangrijk punt op de agenda was de verordening op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Alles wordt tegenwoordig gedigitaliseerd. Dat levert vele voordelen op. Maar er is extra aandacht nodig voor de privacy. Een motie hierover werd ook door de raad aangenomen.

Gemeentelijke monumenten tegen sloop beschermd

Bloemendaal heeft een nieuwe erfgoedverordening. Die dient om de monumenten in de gemeente te beschermen. Er was veel discussie over een detail namelijk de termijnen in de procedure bij een sloopaanvraag.
De vraag was of je bij het niet tijdig reageren van de gemeente op een sloopaanvraag van een gemeentelijk monument de vergunning als verleend of als niet verleend moet beschouwen. Dat is een moeilijke keuze, want D66 is altijd voor de rechten van de burger. Echter: een monument kun je maar één keer afbreken. Dus heeft D66 toch gekozen voor bescherming van het monument, totdat er een beslissing is van de gemeente. Dat betekent dat een burger soms misschien iets langer moet wachten op een sloopvergunning, maar dat vindt D66 in dit geval aanvaardbaar.

Verbouwing Dorpshuis snel starten

Het dorpshuis in Vogelenzang wacht al lang op een noodzakelijke verbouwing, maar er was veel onduidelijkheid over een deel van de kosten. D66 heeft ingestemd met een uitbreiding ten behoeve van de berging en de uitbreiding van de grote zaal. Hiervoor is ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig en na enig aandringen van D66 en de PvdA heeft de wethouder toegezegd, dat hij de noodzakelijke procedures in werking zal zetten en wel zo snel mogelijk.

Boerderij Veen en Duin

D66 en LB hebben gevraagd om in januari de boerderij van Veen en Duin en de weilanden op de agenda te zetten. Natuurmonumenten gaat het rijksmonument met weiland niet kopen. We moeten nu bezien hoe we dit mooie ensemble voor de toekomst in stand kunnen houden.

Terugblik: D66 blij met speerpunt duurzaamheid

Het eerste jaar van deze coalitie zit erop. Tot nu toe is de fractie van D66 tevreden over het collegebeleid. We zijn met name blij met het speerpunt duurzaamheid. Dat gaat leiden tot een CO2 neutrale gemeente en ook zullen onze inwoners gestimuleerd worden om duurzaamheid na te streven. Helaas is de top in Kopenhagen weinig succesvol geweest, maar ook milieubewust leven op kleine schaal helpt en daar moet het uiteindelijk toch beginnen.
We hebben net de nieuwe afvalkalender van de gemeente gekregen. Het scheiden van afval is een mooi begin naar een duurzaam leven. Het is niet moeilijk: de gemeente levert alle faciliteiten.
Voor het inzamelen van glas heeft Bennebroek in 2006 de gouden glasbak gewonnen omdat in Bennebroek het meeste glas per inwoner is ingezameld. Zou het niet mooi zijn wanneer de nieuwe gemeente Bloemendaal in 2010 die prijs in de wacht sleept.

AJ

De fractie van D66 wenst u prettige feestdagen en een duurzaam 2010.

*)een bestuursopdracht is een door B en W vastgestelde opdracht aan de ambtelijke organisatie om een beschreven taak te volbrengen binnen vastgestelde kaders