Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2009

Algemene beschouwingen 2010

Gemeenten zijn de belangrijkste bestuurslaag in Nederland, want de
gemeenten staan het dichtst bij de burgers. Daarom is de kwaliteit van
de gemeente voor de burger van het grootste belang.

D66 streeft naar :

– Een gemeente die zorgt dat haar inwoners aan het werk kunnen, dat
betekent een efficiƫnt apparaat wat in staat is om mensen naar de
arbeidsmarkt te begeleiden, die dat op eigen kracht niet redden.

En een goed ondernemersklimaat, dus geen overbodige regels.

– Een gemeente waar goed en gevarieerd gewoond kan worden, door alle bevolkingsgroepen.
Daarom moet er ook ruimte zijn voor sociale woningbouw en voor
woonvormen voor specifieke doelgroepen die begeleiding bij het wonen
nodig hebben.

– Een gemeente die duurzaam is en slim omgaat met energie en haar inwoners hierbij stimuleert. Het college heeft duurzaamheid als speerpunt in haar programma opgenomen. Daar is D66 heel blij mee. D66 realiseert zich wel dat niet alles in korte tijd geregeld kan
worden. CO2 neutraal worden bijvoorbeeld is een geweldige klus, dat doe
je niet even in een paar jaar.
Ook gaat het college beleid vaststellen om er voor te zorgen, dat de
nieuw- en verbouw van woningen voldoet aan de eisen van duurzaamheid.

D66 heeft er vertrouwen in dat dit college goed op weg is om deze gemeente duurzaam en energie slim te maken.
Bij duurzaamheid hoort ook duurzaam vervoer. Daarom steunt D66 ook
graag de extra aandacht voor de verbetering van de fietsvoorzieningen.
Een fietsvriendelijke gemeente nodigt uit tot het laten staan van de
auto en ook dat is duurzaam.

– Een gemeente die kennis voor haar ambtelijk apparaat en haar bestuurders belangrijk vindt.

De wereld staat niet stil, zaken veranderen steeds sneller, levenslang leren hoort daarbij.

– Een gemeente die zorgt voor goed en voldoende onderwijs op hoog niveau in goede schoolgebouwen.

Schooluitval moet veel aandacht blijven krijgen, ook al komt het in Bloemendaal niet zo veel voor.

Iedere leerling die de school voortijdig verlaat is er een te veel. Op het gebied van de onderwijshuisvesting ligt er nog een zware taak,
met name de realisatie van gymnastiekvoorzieningen baart D66 zorgen.

Al in 2007 heeft Bloemendaal besloten dat er een gymlokaal in Bloemendaal dorp bij moet komen.

Nog steeds zijn we daar geen stap verder mee.
De wethouder onderzoekt nu de mogelijkheid van een ondergronds
gymlokaal. D66 weet haast wel zeker, dat een ondergrondse voorziening
veel te duur wordt en wil graag dat het college ander mogelijkheden
gaat onderzoeken.

De scholen moeten eindelijk dat gymlokaal krijgen.

D66 is een groot voorstander van brede scholen en ziet graag in 2010 de eerste brede school in Bloemendaal gerealiseerd.

– Een gemeente die democratisch, open en integer is.

De gemeente moet doen wat ze belooft, vroegtijdig inwoners bij projecten betrekken, maar ook besluiten durven nemen. De inwoners moeten vertrouwen in hun gemeente hebben en weten dat ze invloed kunnen hebben op het beleid. Het college is op dit terrein tevreden met een score van 5,5. D66 streeft naar een 6, ook al is dat ook nog wat mager.

– Een gemeente waar DIENSTVERLENING met hoofdletters wordt geschreven.

Dit is ook een speerpunt van het college en D66 zal het college in de uitvoering daarvan graag steunen.
Dienstverlening kun je zien als het verstrekken van een paspoort, maar
D66 ziet dienstverlening ook als zorgen voor een goede woonomgeving en
zorg voor een goede inrichting van de openbare ruimte.  Gelukkig gaat dit college nu het achterstallig onderhoud van de wegen en met name de voet- en fietspaden aanpakken.

Daar is veel geld mee gemoeid, maar voor onze inwoners is het belangrijk dat zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

– Een gemeente waar kwaliteit van ambtelijk apparaat en bestuur vanzelfsprekend is.
Er moet ook aandacht zijn voor het functioneren van de raad. Veel
raadsleden haken voortijdig af, nog niet in Bloemendaal gelukkig. Maar het wordt wel moeilijker om goede kandidaten te vinden door het grote tijdsbeslag van het raadswerk. Daarom is het belangrijk dat raadsleden op een efficiĆ«nte wijze kunnen werken. Dat betekent o.a. heldere stukken eisen en een goed functionerende website.

De begroting 2010 is in vergelijking met andere jaren inzichtelijker en
de raad kan beter controleren of de begroting ook goed wordt uitgevoerd.
D66 is tevreden over de verbeteringen, die zijn aangebracht en ziet het
doorzetten van deze ontwikkelingen naar een volledige S.M.A.R.T.
begroting met vertrouwen tegemoet.

De begroting ziet er dus mooi uit en ook financieel is alles op orde. Echter we weten nu al dat we in de komende jaren flink gekort worden door het Rijk en daar moeten we rekening mee houden.

Het is goed om nu al kritisch naar alle uitgaven te kijken.

Maar een goede bezuinigingsoperatie moet zorgvuldig gebeuren en vraagt tijd.
D66 is niet voor een kaasschaafmethode of voor het bezuinigen zonder
een goede onderbouwing of met direct negatieve effecten voor
economische activiteiten.

Wij gaan er van uit dat het college nu gaat beginnen met onderzoek naar
waar er bezuinigd kan worden en of er extra inkomsten te genereren
zijn.  D66 verwacht goede voorstellen bij de kadernota 2011.

We hebben afgesproken dat er alleen projecten in de begroting worden
opgenomen die ook in het begrotingsjaar gerealiseerd kunnen worden.
Bij een aantal zaken zet D66 vraagtekens.

Kan het college garanderen
dat o.a. de volgende projecten inderdaad in 2010 worden uitgevoerd, zo
niet dan horen ze nu niet in de begroting thuis:

– de bouw van een nieuw publiekscentrum
– opstellen beheerplan openbare
verlichting
– verplaatsen expositieruimte Achter de Zuilen
– start bouw
gymlokaal Van Eeghenschool
– start permanente uitbreiding Julianaschool

– voldoende budget voor een ondergronds gymnastieklokaal
– start van de
renovatie van de Franciscusschool
– dag van de romantische muziek –
daarvan weten we overigens al dat die niet in 2010 zal plaatsvinden.

 

Zo nodig zal D66 hierover nog amendementen indienen.

We hebben een breed gedragen college. Maar natuurlijk ook een
dualistisch stelsel. Laten we de krachten van de raad waar mogelijk
bundelen, het spel open spelen en onze controlefunctie goed uitvoeren.

Alice Jeltes

Fractievoorzitter

D66 Bloemendaal

12 november 2009