Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 oktober 2009

Uit de raad: milieuzaken en nokhoogte

De raadsvergadering van 26 februari was de allereerste raadsvergadering
waarin onderwerpen van “mijn” Commissie Grondgebied aan bod kwamen.
Binnen de D66 fractie is afspraak dat wij zelf onze onderwerpen
behandelen in de raad. Het praten in de een raadsvergadering is echt
anders dan in een commissie, met gezonde spanning ging ik de
vergadering tegemoet.

Als fractie hadden we afgesproken om
vooraf bij elkaar te komen wegens de vele amendementen en moties welke
in de raadsvergadering op de agenda stonden en pas kort van te voren
beschikbaar waren. Sommige daarvan waren geheel nieuwe onderwerpen
waardoor afstemming onderling nodig was.

Voor mij stond op de
agenda de vaststelling van de Werkbudgetten Lokale Milieuagenda 2009 –
2010. Het college heeft in een korte tijd een milieuagenda opgesteld
welke vooral afmaakt wat waar het vorige college mee was begonnen
aangevuld met enkele goede toevoegingen. Onze aandacht gaat vooral uit
naar wat volgend jaar gaat gebeuren. Later dit jaar gaat in het
collegeprogramma duidelijk worden hoe het college de ambitieuze
milieudoelstellingen gaat vertalen naar beleid. GroenLinks diende een
amendement in om voor dit jaar extra geld in te zetten voor het milieu.
Precieze doelen ontbraken in dit amendement. D66 zag er het nut niet
van in om nu overhaast geld te besteden aan losse onderwerpen en heeft
mede daarom dit amendement niet gesteund.

Als tweede onderwerp
stond voor mij op de agenda de motie van de VVD waarin het college
gevraagd wordt om de commissie welstand en monumenten extra te bewegen
meer aandacht te geven aan nok- en goothoogten.
In de gemeente
Bloemendaal ontbreken nokhoogten in het bestemmingsplan. Dit geeft
eigenaren de mogelijkheid bij verbouw of nieuwbouw de nokhoogte vrij in
te vullen. Een voorbeeld hiervan is te zien aan de kop van de Zeeweg
waar nieuwbouw is gerealiseerd met een lage goothoogte en een zeer hoge
nokhoogte (met daarin 4 woonlagen). Dit vinden ook wij een ongewenste
ontwikkeling, maar wij denken niet dat de motie van de VVD het gewenste
effect kan bereiken.
De commissie welstand en monumenten adviseert
de gemeente over (nieuw)bouwplannen. Hiervoor gebruiken zij de
welstandnota, die door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze nota is
per wijk aangegeven met welke criteria mag worden beoordeeld. Gelet
wordt op de kwaliteit van het ontwerp, materiaalkeuze, en detaillering
van de gevels.
De grootte en hoogte van gebouwen worden getoetst door de gemeente zelf aan de hand van het bestemmingplan.
De
fractie van D66 is voor het maken van criteria over bouwhoogte in
bestemmingsplannen. Het vrijgeven van de bouwhoogte zoals nu gebeurt
geeft onduidelijkheden voor bouwers en omwonenden. De fractie is niet
overtuigd dat de commissie welstand en monumenten hierin een rol moet
krijgen. Vooralsnog gaat de fractie er vanuit dat nok- en goothoogten
in een bestemmingplan (WRO) thuishoren. De motie is niet gesteund door
de D66 fractie, mede ook door de toezegging van het college dat dit
onderwerp behandeld gaat worden in de Commissie Grondgebied.

Samen
met de agendaonderwerpen van Conny en Alice werd een lange avond. Zelf
was ik tevreden met mijn inbreng, mede door deze ervaring zal ik in de
komende raadsvergadering het D66 geluid nog beter laten horen.

JW