Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 oktober 2009

Bloemendaal krijgt een structuurvisie

Het was maar een hamerstuk maar daarom niet minder belangrijk. In Bloemendaal wordt gestart met het formuleren van een structuurvisie. Conform de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening gaat dit project nu start. In een structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke bestemming van de openbare ruimte aangegeven en kaders geboden voor een specifieke invulling van gebieden zoals mogelijke bouwlocaties. Omdat ook het actualiseren van bestemmingsplannen hoge prioriteit heeft is het van belang om het kader waarin dit gebeurt voor de gehele gemeente te bepalen. D66 vindt het belangrijk dat we hier met elkaar goede afspraken over maken en zich er in de coalitieonderhandelingen sterk voor gemaakt dat dit snel gestart wordt. En dit punt is nu ook voordat het totale collegeprogramma behandeld wordt al gestart. Volgende actiepunt wordt nu om ervoor te zorgen dat het project voortvarend loopt en de inbreng van inwoners, deskundigen en raad goed vormgegeven wordt.

De vergadering startte eerder met het vragenhalfuur, waarin we aandacht vroegen voor vormgeven van het dorpskernenbeleid in de communicatie naar de inwoners. Dit keer met betrekking tot het weeknieuws in Het Weekblad Zuid-Kennemerland. Het lukte niet om de burgemeester en portefeuillehouder voor communicatie te overtuigen van aanpassen van de publicatie op de wensen van de lokale lezer. Voor ons blijft dit een aandachtspunt. Het vragenhalfuur wordt overigens weer verplaatst naar het einde van de vergadering, wat ook onze voorkeur heeft. De vergadering begint nu veel te rommelig en insprekers moeten veel te lang wachten voordat ze aan de beurt zijn.

Blij waren we met het bericht van de vertrouwenscommissie dat er een nieuwe burgemeester is gevonden. We zijn op dit moment ook zeeeeer tevreden met onze tijdelijke D66 burgemeester, maar die kan niet blijven. We denken dat Ruud Nederveen een prima kandidaat is en zien uit naar de samenwerking met hem als burgemeester.

Het CDA-voorstel met betrekking tot het kinderlintje wordt doorverwezen naar de commissie. Een initiatief vindt niet zomaar warme aarde, al is de strekking sympathiek. D66 ziet liever groepsbeloning voor jeugd dan individueel en zou dit graag koppelen aan jeugdbeleid of millenniumdoelstellingen. We praten er in de commissie verder over.

Een motie indienen aan het begin van de vergadering heeft nog minder kans van slagen. Vaak blijkt de informatie na discussie toch niet compleet of kloppend te zijn en als raadsleden zich niet goed geïnformeerd voelen, zullen ze niet snel voor stemmen. Ook is het voor grote fractie lastig om tijdens de vergaderingen een onderwerp af te stemmen. Door schorsingen wordt een vergadering dan lang en hoe later het tijdstip hoe kleiner de wil om besluiten te nemen.

Toch noopt de actualiteit natuurlijk regelmatig tot moties. De motie van D66 en LB over de beoogde bebouwing van de gemeente Haarlem aan het Badmintonpad leverde veel discussie op. De raad bleek het er uiteindelijk bijna unaniem over eens te zijn, dat de gemeente Bloemendaal over deze bouwplannen aan de gemeentegrens actief met de gemeente Haarlem over in gesprek moet gaan en geeft met deze motie daarover een standpunt mee. En dat politieke standpunt wilden we graag voor de commissievergadering in de gemeente Haarlem kunnen communiceren (en die was de volgende dag).

De moties van de PvdA over de aanvraag voor plaatsing vlaggenmasten bij een sportveld en ongewenst particulier gebruik van een Mosquito roepen ook veel discussie op, maar vooral door onjuistheden in de tekst en incomplete informatie worden ze doorverwezen naar de betreffende commissies.

Verrassend was de mededeling aan het einde dat PvdA-er Winnubst zijn raadslidmaatschap niet kan combineren met zijn professionele verplichtingen – zoals hij zelf verklaarde.

CVS